Đỗ Tuấn Anh

Giảng viên, Bộ môn Khoa học Máy tính

Thạc sỹ (Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2008)
Kỹ sư (Công nghệ Thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2005)

Email: anh.dotuan@hust.edu.vn
Web:  https://soict.hust.edu.vn/~anhdotuan

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Công nghệ chuỗi khối
 • Công nghệ trò chơi
 • Cơ sở dữ liệu
 • Hệ điều hành

Các nghiên cứu quan tâm

 • Ứng dụng Công nghệ trong lĩnh vực Tài chính
 • Phân tích và xử lý dữ liệu trong lĩnh vực Tài chính
 • Tối ưu hóa Cơ sở dữ liệu
 • Công nghệ trò chơi
 • Hệ điều hành

Giới thiệu

Đỗ Tuấn Anh là giảng viên bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông. Giảng viên hoàn thành luận văn Thạc Sỹ tại trường Đại Học Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay, lĩnh vực nghiên cứu của giảng viên liên quan nhiều đến lĩnh vực chuối khối, đặc biệt là lĩnh vực ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, công nghệ trò chơi, hệ quản trị cơ sở dữ liệu và hệ thống các hệ điều hành và phân tán.

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Trò chơi trực tuyến tương tác trên nền tang di động
 • Trò chơi trên nền tảng công nghệ chuỗi khối
 • Phân tích dữ liệu hỗ trợ cho nhà đầu tư

Giảng dạy

 • IT1110: Tin học đại cương
 • IT3070: Hệ điều hành
 • IT4074: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu