Đàm Mạnh Đạt

Chuyên viên, Văn phòng Trường

Thạc sĩ (Đại học Bách khoa Hà Nội, 2022)

Email: datdm@soict.hust.edu.vn