Bành Thị Quỳnh Mai

Giảng viên, Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính

Thạc sỹ (Trường Đại học Kỹ thuật Swinburne, Úc, 2005)
Kỹ sư (Trường Đại học Công nghệ, Sydney, Úc, 2003 )

Email: maibtq@soict.hust.edu.vn
Web:  http://www.soict.hust.edu.vn/~maibtq

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Mạng máy tính
 • Truyền thông dữ liệu
 • Công nghệ web và Dịch vụ trực tuyến

Các nghiên cứu quan tâm

 • Mạng cảm biến không dây
 • Internet vạn vật
 • Công nghệ web và Dịch vụ trực tuyến

Giới thiệu

Bành Thị Quỳnh Mai là giảng viên bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cô nhận bằng Thạc sỹ nghiên cứu của trường Kỹ Thuật Swinburne Ốtxtrâylia vào năm 2005. Cô quan tâm nghiên cứu lĩnh vực Mạng cảm biến không dây, Internet vạn vật (IoT) và công nghê web và dịch vụ trực tuyến

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Impact of cross-layer interactions between radio duty cycling and routing on the efficiency of a wireless sensor network: a testbed study involving contikiMAC and RPL, M Bezunartea, M Banh, M Gamallo, J Tiberghien, K Steenhaut, Proceedings of the Second International Conference on Internet of things , 2017
 • Energy balancing RPL-based routing for Internet of Things, M Banh, N Nguyen, KH Phung, L Nguyen, NH Thanh, K Steenhaut, IEEE Communications and Electronics (ICCE), 2016
 • “Performance evaluation of multiple RPL routing tree instances for Internet of Things applications”, M Banh, H Mac, N Nguyen, KH Phung, NH Thanh, K Steenhaut, Advanced Technologies for Communications (ATC), 2015

Giảng dạy

 • Mạng Máy Tính
 • Quản trị mạng
 • Linux và hệ thống servers
 • Kiến thức máy tính
 • Tin học đại cương