Trần Đình Khang

Phó Giáo sư, Bộ môn Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1999)
Kỹ sư (Toán học, Đại học Kỹ thuật Dresden, 1986)

Email: khangtd@soict.hust.edu.vn
Web:  https://soict.hust.edu.vn/index.php/our_team/pgs-ts-tran-dinh-khang/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Các hệ thống thông minh và hệ trợ giúp quyết định
 • Logic mờ và suy luận xấp xỉ
 • Trí tuệ nhân tạo

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các bài toán ra quyết định: lập lịch, dự báo, mô phỏng, …
 • Ứng dụng gợi ý mạng đồng tác giả
 • Xử lý thông tin mờ
 • Tập mờ loại hai đại số gia tử
 • Các hệ thống thông minh

Giới thiệu

PGS. Trần Đình.Khang nhận học vị tiến sĩ tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội năm 1999, nghiên cứu sau tiến sĩ tại Viện Trí tuệ nhân tạo, TU Dresden năm 2002, 2004. Các lĩnh vực nghiên cứu chính hiện nay bao gồm: logic mờ ngôn ngữ sử dụng cấu trúc đại số gia tử, tập mờ loại hai đại số gia tử , các hệ thống mờ và hệ trợ giúp quyết định. PGS. Khang đã công bố trên 90 bài báo có phản biện và tham gia phản biện và ban chương trình một số hội thảo, tạp chí.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Link  Prediction  in  Co-authorship  Networks  based  on Hybrid Content Similarity Metric. Pham Minh Chuan, Le Hoang Son,  Mumtaz Ali, Tran Dinh Khang, Le Thanh Huong, Nilanjan Dey. Applied Intelligence, ISSN 0924-669X, August 2018,Volume 48, Issue 8, pp 2470–2486
 • Enhance Link Prediction  in  Online  Social  Networks  Using  Similarity  Metrics, Sampling  and Classification, Pham Minh Chuan, Cu Nguyen Giap, Le Hoang Son, Chintan B, Tran Dinh Khang, Proceedings  of  the  4th International  Conference  on Information System Design and Intelligent Applications (INDIA – 6/2017), pp 823-833
 • A Fuzzy Rule-based Classification System using Hedge Algebraic Type-2 Fuzzy Sets, Phan Anh Phong, Tran Dinh Khang, Dinh Khac Dong, in Proceedings of the 35th North American Fuzzy Information Processing Society Annual Conference, NAFIPS 2016, ISBN: 978‐1‐5090‐4491‐7, October 31 – November 4, 2016, p. 265-270
 • Linguistic Logics with Hedges, Van-Hung Le, Dinh-Khang Tran, Proceedings of the 2nd International Workshop on Semantic Technologies (IWOST2), ISSN 1613-0073, Vol-1494, Bangkok,Thailand, November 2-3, 2015
 • New Approach to Mining Fuzzy Asociation Rule with Linguistic Threshold based on Hedge Algebras, Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, Nguyen Vinh Trung, Proceedings of the 2nd International Workshop on Semantic Technologies (IWOST2), ISSN 1613-0073, Vol-1494, Bangkok, Thailand, November 2-3, 2015
 • A Proposal of Model using Kansei Evaluation Integrated with Fuzzy Rules and Self-Organizing Map for Evaluation of Bio-Food Products, Pham Van Hai, Tran Dinh Khang, Proceedings of 1st Workshop on Sematic Technology (IWOST) 2015, Changchun, China, Mar. 2015, p. 85-92
 • Context Matching with Reasoning and Decision Support using Hedge Algebra with Kansei Evaluation, Pham Van Hai, Philip Moore, Tran Dinh Khang, in Proceedings of 5th Symposium on ICT 2014,ISBN 978-1-4503-2930-9, Hanoi, Dec. 2014, p. 202-210
 • Mathematical Fuzzy Logic with Many Dual Hedges, Le Van Hung, Fei Liu, Tran Dinh Khang, in Proceedings of 5th Symposium on ICT 2014, ISBN 978-1-4503-2930-9, Hanoi, Dec. 2014, p. 7-13
 • Generalized Modus Tollens with Linguistic Modifiers for Inverse Approximate Reasoning, Le Anh Phuong, Tran Dinh Khang, nternational Journal of Computational Intelligent Systems, ISSN 1875-6891, Volume 7, Number 3, 2014, pp. 556-564
 • Further results of Fuzzy linguistic logic programming, Le Van Hung, Tran Dinh Khang, Journal of Computer Science and Cybernetics, ISSN: 1813-9663, V.30, N.2 (2014), 139-147

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Nghiên cứu xây dựng hệ tư vấn và hỗ trợ chẩn đoán bệnh theo tiếp cận tính toán mờ

Giảng dạy

 • IT4844 Xử lý thông tin mờ
 • IT4341 Hệ trợ giúp quyết định
 • IT6340 Các hệ thống thông minh
 • IT7371 Các tiếp cận logic trong biểu diễn và xử lý thông tin