Nguyễn Linh Giang

Trưởng Khoa, Khoa Kỹ thuật Máy tính
Phó Giáo sư, Khoa Kỹ thuật Máy tính

Tiến sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Tổng hợp kỹ thuật Gruzia, Liên Xô, 1995)
Thạc sỹ (Khoa học Máy tính, Đại học Tổng hợp kỹ thuật Gruzia, Liên Xô, 1991)

Email: giangnl@soict.hust.edu.vn
Web:  https://users.soict.hust.edu.vn/giangnl/

Lĩnh vực nghiên cứu

 • An ninh mạng
 • Xử lý và phân tích ảnh

Các nghiên cứu quan tâm

 • Phát hiện và ngăn chặn xâm nhập mạng
 • Mật mã và mã hoá dựa trên thuộc tính
 • Xác thực sinh trắc
 • Học tăng cường và ứng dụng

Giới thiệu

PGS. Nguyễn Linh Giang công tác tại Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính. PGS. Nguyễn Linh Giang đã bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ tại trường Tổng hợp kỹ thuật Gruzia, Cộng hòa Gruzia, Liên Xô, năm 1995. Các hướng nghiên cứu của PGS. Nguyễn Linh Giang bao gồm các bài toán phát hiện tấn công mạng sử dụng các phương pháp AI/Big Data, Mật mã, Xác thực sinh trắc. PGS. Nguyễn Linh Giang cũng đã và đang chủ trì một số đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ và cấp Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học Công nghệ và là thành viên của một số đề tài nghiên cứu khác.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Hai-Anh Tran, Duc Tran, Linh-Giang Nguyen, Quoc-Trung Ha, Van Tong, and A. Mellouk,
  SHIOT: A Novel SDN-based Framework for the Heterogeneous Internet of Things”, Informatica, Vol. 42, No. 3, pages 313-324, November 2018.
 • Duc Tran, Hieu Mac, Van Tong, Hai Anh Tran, Linh Giang Nguyen, A LSTM based Framework for Handling Multiclass Imbalance in DGA Botnet Detection, vol 275, pp. 2401-2413, Neurocomputing, 2018.
 • Hai Anh Tran, Quang Duc Tran, Linh Giang Nguyen, Abdelhamid Mellouk, Hieu Mac, Van Tong, “A novel SDN controller based on Ontology and Global Optimization for heterogeneous IoT architecture”, SOICT, Vietnam, 2017.
 • Hieu Mac, Duc Tran, Van Tong, Linh Giang Nguyen and Hai Anh Tran. DGA Botnet Detection Using Supervised Learning Methods. SoICT2017. Pp211-218.
 • Van Tong and Giang Nguyen. A method for detecting DGA Botnet based on semantic and cluster analysis. SoICT2016. Pp272-277.
 • Trung-Duc Nguyen, Tuan-Dung Cao, Linh-Giang Nguyen. A detection method for DGA-based Botnet on BigData Platform. SoICT2015. Pp203-209.
 • Tran Dinh Cuong, Nguyen Linh Giang. Intrusion detection under covariate shift using modified support vector machine and modified backpropagation. SoICT2012. Pp 266-271

DỰ ÁN HIỆN TẠI

 • Xây dựng kiến trúc hạ tầng an toàn thông tin cho mạng vạn vật trên nền điện toán đám mây. 2016-2019, Chủ nhiệm

Giảng dạy

 • IT2130 Tín hiệu và hệ thống
 • IT4260, An ninh mạng
 • IT4094 Xử lý ảnh
 • IT4304 An toàn thông tin
 • IT4810 Đánh giá kiểm định An toàn thông tin
 • IT4682 Truyền thông đa phương tiện
 • IT6600 Nhận dạng