Cao Tuấn Dũng

Phó Hiệu trưởng, Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Phó Giáo sư, Khoa Khoa học Máy tính

Tiến sỹ (Tin học, Đại học Nice-Sophia Antipolis, 2006)
Thạc sỹ (Viện Tin học Pháp ngữ, 2002)
Kỹ sư (Đại học Bách khoa Hà nội,1999)

Email: dung.caotuan@hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Web ngữ nghĩa
 • Web và dịch vụ Web
 • Biểu diễn và quản lý tri thức
 • Tính toán di động – cảm ngữ cảnh
 • Dữ liệu liên kết mở

Các nghiên cứu quan tâm

 • Công nghệ ngữ nghĩa cho các hệ thống thông tin chuyên biệt
 • Hệ hỏi đáp tự động và ChatBot
 • Hệ thống du lịch thông minh

Giới thiệu

Cao Tuấn Dũng là Phó Giáo sư ngành Công nghệ thông tin tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà nội. Ông nhận học vị tiến sĩ Tin học năm 2006 tại đại học Nice-Sophia Antipolis. Từ 2012 đến 2015, Cao Tuấn Dũng là Trưởng Bộ môn Công nghệ Phần mềm và từ 2016, ông giữ vị trí Phó Viện trưởng phụ trách đào tạo tại Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà nội. Lĩnh vực nghiên cứu của ông bao gồm web, web ngữ nghĩa, dịch vụ web, biểu diễn và quản lý tri thức, tính toán di động và cảm ngữ cảnh, dữ liệu liên kết mở. Hiện tại các nghiên cứu của ông tập trung vào việc ứng dụng công nghệ web ngữ nghĩa trong phát triển các hệ thống hỏi đáp tự động, ChatBot và các hệ thống du lịch thông minh.

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Tuan-Dung Cao, Tat-Huy Tran, and Thanh-Thuy Luu. 2018. Hot Topic Detection on Newspaper. In Proceedings of the Ninth International Symposium on Information and Communication Technology (SoICT 2018). ACM, New York, NY, USA, 114-121. DOI: https://doi.org/10.1145/3287921.3287965
 • Nguyen N., Cao D., Nguyen A. Automatically Mapping Wikipedia Infobox Attributes to DBpedia Properties for Fast Deployment of Vietnamese DBpedia Chapter. Intelligent Information and Database Systems. ACIIDS 2018
 • Quang-Minh Nguyen, Thanh-Tam Nguyen, Tuan-Dung Cao. Semantic-Based Recommendation Method for Sport News Aggregation System. Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems – 10th IFIP WG 8.9 Working Conference, CONFENIS 2016
 • Quang-Minh Nguyen, Tuan-Dung Cao. A novel approach for automatic extraction of semantic data about football transfer in sport news. International Journal Pervasive Computing and Communications, Vol. 11 Iss: 2, pp. 233-252, 2015
 • Thi-Nhu Nguyen, Duy Thanh Dinh, Tuan-Dung Cao. Empowering Exploratory Search on Linked Movie Open Data with Semantic Technologies, Proceeding of Symposium on Information and Communication Technology, SOICT 2015

Giảng dạy (2018/2019)

 • IT3220E : Lập trình C đại cương
 • IT3230: Lập trình C cơ bản