Nguyễn Thanh Nguyệt

Trợ lý Trưởng Văn phòng phụ trách mảng Giáo vụ, Văn phòng Trường

Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1995)

Email: nguyetnt@soict.hust.edu.vn