Phạm Duy Đạt

Chuyên viên, Văn phòng Trường

Kỹ sư (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 2007)

Email: datpd@soict.hust.edu.vn

Điện thoại CQ : (+84) 2 215 3275