CVC. Nguyễn Thị Hiền

Chuyên viên, Văn phòng Trường
Giáo vụ các chương trình đặc biệt

Kỹ sư (Công nghệ thông tin, trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 1997)

Email: hiennt@soict.hust.edu.vn