Phạm Thị Ánh Tuyết

Cán bộ Văn phòng, Trung tâm Đổi mới Sáng tạo

Cử nhân (Kế toán Xây dựng, Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, 2012)

Email: tuyetpta@soict.hust.edu.vn