Đinh Thị Thu Hương

Chuyên viên, Văn phòng Trường

Cử nhân (Lưu trữ học và quản trị văn phòng, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 2013)

Email: huongdtt@soict.hust.edu.vn