Forms and regulations

Forms and regulations

Stt Biểu mẫu Hình thức/Hướng dẫn Xem/tải tại
1 Giấy chứng nhận sinh viên Đăng ký trực tuyến tại https://qldt.hust.edu.vn https://mily.vn/vDgkl60
2 Giấy giới thiệu
3 In sao bảng điểm
4 Giấy chứng nhận tốt nghiệp
5 Đơn xin mở lớp bổ sung dành cho cá nhân – Đăng ký học tập online trong giai đoạn dịch Covid: Sinh viên thực hiện theo hướng dẫn tại: https://mily.vn/vD5i7yL

– Giai đoạn offline: Làm đơn và nộp tại Văn phòng trường – Phòng 505 nhà B1

https://mily.vn/vDg8JTz
6 Đơn xin mở lớp bổ sung dành cho tập thể
7 Đơn xin đăng ký lớp
8 Quy trình xác nhận HP Thay thế/tương đương (chuyển điểm)
9 Đơn xin hủy đăng ký lớp
10 Đơn xin đăng ký Đồ án tốt nghiệp hè
11 Mẫu đồ án/khóa luận tốt nghiệp
12 Mẫu đơn xác nhận HP Thay thế/tương đương (chuyển điểm)
13 Đơn xin mượn hồ sơ
14 Thực tập doanh nghiệp Đăng ký trực tuyến tại https://qldt.hust.edu.vn https://mily.vn/TTDN_QTSV
15 Những điều sinh viên cần biết Sổ tay sinh viên trực tuyến https://sv-ctt.hust.edu.vn/#/so-tay-sv