Le Xuan Thanh

Office Head, School of Information and Communication Technology
Lecturer, Department of Computer Engineering

Ph.D. (Computer Science, Hanoi University of Science and Technology, 2019)
MSc. (Hanoi University of Science and Technology, 2009)
Eng. (Hanoi University of Science and Technology, 2006)

Email: thanh.lexuan@hust.edu.vn
Web:

Research Areas

 • Computer network
 • Signal processing
 • Information security

Research Interests

 • Speech synthesis and speech recognition
 • Medical information processing
 • Information Security

Profile

Le Xuan Thanh is a Ph.D. at the School of Information and Communication Technology, Hanoi University of Science and Technology (HUST). He received his Ph.D. in computer science in 2019 from HUST. His current research interests include voice processing and information security. Le Xuan Thanh has published some research articles in national journals and conference proceedings. Le Xuan Thanh is a member of the Vietnam Free Open Source Software Association.

Publications

 • N. H. Quang, T. Van Loan and L. X. Thanh, “A novel approach for spoken term detection in Vietnamese,” 2015 International Conference on Communications, Management and Telecommunications (ComManTel), 2015, pp. 68-72, https://doi.org/10.1109/ComManTel.2015.7394262.
 • Lê Xuân Thành, Đào Thị Lệ Thủy, Trịnh Văn Loan và Nguyễn Hồng Quang, “Cảm xúc trong tiếng nói và phân tích thống kê ngữ liệu cảm xúc tiếng Việt”, Chuyên san Các công trình Nghiên cứu, Phát triển và Ứng dụng Công nghệ Thông tin; Tạp chí Bưu chính Viễn thông, tập V-1, số 15 (35), trang 86-98, 2016.
 • Lê Xuân Thành, Trịnh Văn Loan, Nguyễn Hồng Quang, Đào Thị Lệ Thủy và Đinh Đồng Lưỡng, “Tổng hợp tiếng Việt có cảm xúc”, Chuyên san Các công trình nghiên cứu phát triển Công nghệ Thông tin và Truyền thông; Tạp chí Bưu chính Viễn thông, Tập V-2, Số 18 (38), trang 67-77, 2017.
 • Trinh Van L, Dao Thi Le T, Le Xuan T, Castelli E. Emotional Speech Recognition Using Deep Neural Networks. Sensors. Vol 22(4):1414, 2022. https://doi.org/10.3390/s22041414.
 • Le Xuan, T., Phan Anh, T., Tran Khanh, D., Nguyen, D., Pham Xuan, T. (2022). Communication and Control for Remotely Operated Underwater Vehicles. In: Huynh, D.V.K., Tang, A.M., Doan, D.H., Watson, P. (eds) Proceedings of the 2nd Vietnam Symposium on Advances in Offshore Engineering. VSOE2021 2021. Lecture Notes in Civil Engineering, vol 208. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-7735-9_22.
 • T. X. Le, A. T. Le and Q. H. Nguyen, “Emotional vietnamese speech synthesis using style-transfer learning,” Computer Systems Science and Engineering, vol. 44, no.2, pp. 1263–1278, 2023. https://doi.org/10.32604/csse.2023.026234.

Teaching

 • IT4261: Network Security
 • IT4819: Network Administration
 • IT1130: Introduction to Computer Science
 • IT2000Q: Introduction to ICT
 • IT4220: Security and Risks Management
 • IT3270: Logic Circuit Lab
 • IT2120: Computer Literacy