HEDSPI Consortium

Facebook: Updating...

Num of Member: Updating...

Nation: Updating...

1. Tổng quan

Được thành lập vào tháng 9 năm 2019 với  nhằm đạt được mục đích của dự án HEDSPI, Hiệp hội được điều hành bởi một số công ty, hỗ trợ đầy đủ cho các hoạt động của HEDSPI như: Xây dựng chương trình giảng dạy, phân công giảng dạy, cung cấp lớp học, quản lý học sinh, giáo dục nghề nghiệp, tạo cơ hội việc làm, hợp tác với các công ty (mô tả bên dưới) với tư cách là đối tác chính thức của trường đại học. 

Các thành viên của Hiệp hội đã được Ban Giám hiệu của nhà trường tuyển chọn từ nhiều công ty Công nghệ Thông tin có trụ sở tại Hà Nội. Đây là các công ty đã đạt được nhiều thành tích và kinh nghiệm xuất sắc, có khả năng cung cấp nền giáo dục tiên tiến cũng như cơ hội việc làm tại Nhật Bản cho sinh viên. Ngoài ra, họ đã phát triển Hệ thống quản lý học tập để hỗ trợ vận hành và tối đa hóa hiệu quả học tập. 

2. Các loại hình công ty

Các công ty tham gia vào tập đoàn có thể được chia thành hai nhóm như sau:

  • Các thành viên giáo dục: Cung cấp giáo dục cho học sinh HEDSPI
  • Thành viên hỗ trợ: Tham gia Ngày hội việc làm HEDSPI và có thể tuyển dụng
  • Sinh viên HEDSP

3. Thành viên

  • Sun * Inc.

Được thành lập vào năm 2012, Sun* là một công ty sáng tạo kỹ thuật số với hơn 1.300 nhân viên có trụ sở tại 6 thành phố ở 4 quốc gia. Hoạt động kinh doanh chính là thành lập các studio để đầu tư, tạo ra các dịch vụ mới, phát triển phần mềm nhằm tăng trưởng kinh doanh và chuyển đổi số bằng công nghệ mới nhất và đào tạo các kỹ sư CNTT chuyên nghiệp có thể tạo ra giá trị mới.

Sun* đã được nhà trường coi như là công ty hàng đầu của Hiệp hội, đóng vai trò chính trong việc cung cấp các dịch vụ giáo dục, liên kết với các trường đại học, quản lý dòng tiền, đầu mối liên hệ của các công ty, v.v.

  • Công ty TNHH CO-WELL

CO-WELL được thành lập vào năm 2007 như là công ty con của một công ty niêm yết, sau đó, đã trở thành một công ty độc lập vào năm 2016 với tên gọi hiện tại. Dịch vụ phát triển Offshore Việt Nam , được thành lập vào năm 2011 tập trung vào quy trình tiêu chuẩn, chất lượng cao và quản lý dự án với kiến thức cao về Công nghệ thông tin. Công ty cung cấp môi trường phát triển sử dụng tiếng Nhật và tiếng Anh minh bạch với các khách hàng quốc tế. Hiện tại, CO-WELL hỗ trợ đa dạng các hoạt động CNTT của công ty, từ hệ thống doanh nghiệp đến WEB/Hệ thống thiết bị thông minh, tập trung vào các công ty lớn. Công ty có hơn 450 nhân viên, bao gồm Nhật Bản, Việt Nam và Bangladesh. Ngoài việc cung cấp hỗ trợ giáo dục cho các trường đại học và tích cực chấp nhận thực tập, công ty còn đang tập trung vào quản lý dự án, tạo điều kiện và phát triển các kỹ năng khác để phát triển các kỹ sư tài năng. 

1. 概要

HEDSPIプロジェクトの目的を達成するために、2019年9月に設立された。複数の企業により運営され、大学公認のパートナーとしてHEDSPIの運営サポート(カリキュラム作成、教師派遣、授業実施、学生管理、キャリア教育、モチベーションの醸成、就職機会の創出、企業とのマッチング(後述のHEDSPIジョブフェアを参照))を、全面的にサポートしている。

コンソーシアムは、ハノイに拠点を有するIT企業を対象に公募され、応募のあった企業から豊富な実績と経験を有しており、高度な教育と日本国内での就業機会を提供できる企業を大学のボードメンバーが選定し任命する。また、独自のLearning Management Systemを開発し、運営サポートの効率化や学習効果の最大化に取り組んでいる。

2. 企業の種別

コンソーシアムに参画する企業は、下記2つの会員に分けられる。

教育会員:HEDSPI学生に対して教育を提供する

賛助会員:HEDSPIジョブフェアに参加し、HEDSPI学生の採用活動を行うことができる

3. 参画企業

  • 株式会社Sun Asterisk

Sun*は2012年創業、現在4ヶ国、6都市にて1300名以上が在籍するデジタル・クリエイティブスタジオである。新たなサービスを生み出すスタートアップスタジオ、事業成長にコミットするソフトウェア開発、最新テクノロジーを活用したデジタルトランスフォーメーション、新しい価値を生み出せるプロフェッショナルなITエンジニアの育成を主な事業としている。

大学からコンソーシアムの主幹企業として選任されており、教育提供の中心的な役割、大学との連携窓口、キャッシュフロー全体の管理、企業の対応窓口などを担当している。賛助会員となって、HEDSPIジョブフェアに参加を希望する場合には、こちらに問い合わせる。

  • 株式会社コウェル

CO-WELLは2007年に上場企業の子会社として設立、2016年に独立資本となり現社名となった。2011年から開始したベトナムオフショア開発事業は、品質・技術力・日本語に加え、顧客企業のIT組織を共に強化するというスタンスでプロセス・プロジェクト管理を重視。現在、大手企業を中心にエンタープライズシステムからWeb/スマートデバイス向けシステムまで、幅広く企業のIT活動を支援している。当社グループ社員は日本人・ベトナム人・バングラデシュ人を含み約450名。優秀なエンジニアの育成のため、大学への教育支援、積極的なインターン受入に加え、プロジェクトマネジメントやファシリテーションなどの能力開発にも力を入れている。