SoICT Alumni tại Nhật Bản

Facebook: Updating...

Num of Member: Updating...

Nation: Updating...

Cộng đồng SoICT Alumni tại Nhật Bản bao gồm các cựu giảng viên, sinh viên đang công tác và làm việc tại Nhật Bản.

  • Tiền thân từ chương trình Hedspi, Cử nhân, Chính quy và Tài năng
  • Đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao tại thị trường Nhật Bản