posthentai.com
THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THU QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐATN KỲ 20211

THÔNG BÁO VỀ KẾ HOẠCH THU QUYỂN VÀ BẢO VỆ ĐATN KỲ 20211

Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông thông báo đến sinh viên thời gian thu quyển và kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp kỳ 20211 như sau:

  1. Thời gian thu quyển đồ án tốt nghiệp

Sinh viên nộp bản mềm đồ án tốt nghiệp lên hệ thống Quản trị Đại học Trực tuyến – https://qldt.hust.edu.vn – muộn nhất vào 23h59, Thứ Tư, ngày 09/02/2022.

  1. Kế hoạch bảo vệ đồ án tốt nghiệp

Các hội đồng bảo vệ trong khoảng thời gian từ: 21/02/2022 – 25/02/2022 (thời gian cụ thể sẽ thông báo sau).

  1. Sinh viên làm đồ án tốt nghiệp lưu ý

– Để đảm bảo chất lượng đồ án tốt nghiệp, sinh viên bắt buộc phải nộp bản mềm kết quả kiểm tra trùng lặp kèm với quyển đồ án tốt nghiệp.

– Sinh viên có thể kiểm tra trước mức độ trùng lặp tài liệu bằng chức năng Kiểm tra trùng lặp trên menu “Đồ án/Kiểm tra trùng lặp”.

– Chú ý: tính năng kiểm tra trùng lặp chỉ nhận đầu vào là các tài liệu tiếng Việt, file pdf các đồ án viết bằng tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác, hệ thống sẽ không kiểm tra.

– Sinh viên làm và đóng quyển đồ án tốt nghiệp theo bản mẫu tải xuống tại địa chỉ: https://bit.ly/2YZZEzC.

– Thời hạn nộp bản cứng đồ án tốt nghiệp Nhà trường sẽ thông báo sau.