Thông báo về kế hoạch thu quyển và bảo vệ ĐATN đối với SV SIE, Chính quy, Elitech kỳ 2020.2

Thông báo về kế hoạch thu quyển và bảo vệ ĐATN đối với SV SIE, Chính quy, Elitech kỳ 2020.2

  1. Về thời gian thu quyển:

– Ngày thu quyển: Sinh viên ở tất cả các chương trình đều thu cùng ngày, thứ 6, 18/06/2021 (cuối tuần 41)

– Cùng với bản cứng, sinh viên có nghĩa vụ nộp bản mềm đồ án tốt nghiệp trên hệ thống qldt.hust.edu.vn. Dự kiến thời gian nộp: từ 14/06/2021 đến 18/06/2021.

  1. Về tổ chức thu quyển:

– Sinh viên SIE nộp quyển cho Cô Đinh Thu Hương – VP Viện (P.505 Nhà B1). Sinh viên LTU nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Anh; còn lại SV VUWIT và INPG nộp quyển và bảo vệ bằng tiếng Việt.

– Sinh viên các chương trình Tài năng, KSCLC, ICT nộp quyển cho cô Nguyễn Thị Hiền VP Viện (P.505 Nhà B1).

– Sinh viên chương trình ATTT nộp quyển tại Trung tâm An toàn thông tin (P.405 Nhà B1).

– Sinh viên các chương trình: KS, CNCN, CNKT (Hệ chuẩn), Việt Nhật, nộp quyển tại Bộ môn.

  1. Dự kiến thời gian bảo vệ: từ 05/07/2021 – 09/07/2021 (thời gian cụ thể sẽ do các bộ môn và các điều phối viên chương trình thông báo tới sinh viên).

Tất cả sinh viên làm ĐATN lưu ý:

  • Để đảm bảo chất lượng đồ án, khi nộp quyển lên trang https://qldt.hust.edu.vn,  hệ thống Quản lý đào tạo sẽ kiểm tra mức độ trùng lặp tài liệu. Chức năng nộp ĐATN chỉ được mở vào một khoảng thời gian nhất định do Viện thông báo. Tuy nhiên, trước khi nộp quyển, các bạn có thể kiểm tra trước mức độ trùng lặp tài liệu bằng chức năng Kiểm tra đạo văn (tìm trên thanh menu). Chú ý: tính năng kiểm tra trùng lặp chỉ nhận đầu vào là các tài liệu tiếng Việt, file pdf. Nếu các bạn nạp tài liệu tiếng Anh hoặc các ngôn ngữ khác, hệ thống sẽ không kiểm tra.