THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN VÀO KỲ HÈ 20193

THÔNG BÁO ĐĂNG KÝ ĐỒ ÁN VÀO KỲ HÈ 20193

Theo Quy định của Trường, kỳ hè có khối lượng các học phần không quá 9 tín chỉ nên các viện Đào tạo không được mở học phần đồ án tốt nghiệp kỹ sư. Viện chỉ mở lớp đồ án tốt nghiệp cho các chương trình cử nhân (IT4995, IT4996) cho các đối tượng sinh viên sau:
– Sinh viên cử nhân sắp quá hạn học tập tại trường, đã đăng ký xin bảo vệ từ tháng 4/2020. Các sinh viên thuộc diện trên lưu ý đăng ký học phần đồ án trên hệ thống đăng ký học tập Trường.
– Sinh viên cử nhân có đăng ký ĐATN kỳ 2019-2, nhưng không đủ điều kiện hoặc trượt bảo vệ. Để đảm bảo chất lượng và khả năng bảo vệ đồ án thành công trong thời gian ngắn của kỳ hè, các sinh viên thuộc diện này cần làm đơn xin đăng ký học phần ĐATN, có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn về việc sinh viên đã hoàn thành được hơn 60% nội dung đồ án tốt nghiệp. Đơn nộp cho giáo vụ tại văn phòng Viện tại B1-504. Thời gian nộp trước ngày: 20/7/2020.