QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/THAY THẾ

QUY TRÌNH ĐĂNG KÝ VÀ XÁC NHẬN HỌC PHẦN TƯƠNG ĐƯƠNG/THAY THẾ

Bước 1: Sinh viên có thể tìm hiểu các thông tin cơ bản về các học phần có khả năng thay thế cho học phần trong chương trình đào tạo của mình bằng cách tra cứu các học phần cùng tên và cùng số tín chỉ với học phần cần thay thế tại http://sis.hust.edu.vn/, mục Chương trình đào tạo/Danh mục học phần. Để được hướng dẫn giải đáp về học phần tương đương/thay thế, sinh viên gửi email tới hòm thư Tư vấn học tập: tuvanhoctap@soict.hust.edu.vn

Bước 2: Dựa trên thông tin được tư vấn, sinh viên làm Đơn Đăng ký Học phần tương đương/Thay thế (theo mẫu trên website Viện tại: https://bit.ly/3fGnpT8) và nộp cho giáo vụ quản ngành tương ứng tại Văn phòng (VP) Viện phòng B1-504.

Bước 3: Nhận lại Đơn tại VP Viện (theo ngày trả đơn quy định)

Bước 4: Đăng ký học phần tương đương/thay thế trên dk-SIS theo đơn đã được duyệt.

Bước 5: Sau khi học xong môn học, sinh viên làm Đơn Xác nhận học phần tương đương/thay thế (theo mẫu đơn trên trang của trường: https://ctt-daotao.hust.edu.vn/DisplayWeb/DisplayBaiViet?baiviet=77 ); nộp cùng Đơn Đăng ký Học phần tương đương/Thay thế (đã được Viện xác nhận đầu kỳ) cho giáo vụ quản ngành tương ứng tại VP Viện.

Bước 6: Nhận lại Đơn Xác nhận học phần tương đương/thay thế đã có ý kiến của lãnh đạo viện CNTT&TT tại VP Viện, nộp cho Phòng Đào tạo để được chuyển điểm.