KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT 31 – 10 – 2020

KẾ HOẠCH NỘP HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN VĂN CAO HỌC ĐỢT 31 – 10 – 2020

B.1 Các công việc đăng ký bảo vệ:

STT Công việc cần thực hiện Thời hạn hoàn thành
1.1 Học viên thống nhất với GVHD nội dung chi tiết của luận văn, tên đề tài và nộp đăng ký bảo vệ theo mẫu. Học viên xem lịch của Bộ môn và nộp bản đăng ký bảo vệ tại Bộ môn của GVHD (đối với học viên có GVHD ở ngoài Viện, học viên có thể liên hệ xin bảo vệ ở BM có chuyên ngành phù hợp hoặc nộp đăng ký bảo vệ tại VP Viện cho cô Nguyệt để Viện xem xét chuyển về Bộ môn phù hợp) Tháng 9/2020

(Hạn 28/9/2020)

1.2 Bộ môn tổ chức đánh giá nội dung khoa học chi tiết của các luận văn đăng ký bảo vệ trong đợt và phê duyệt cho phép bảo vệ. Tuần từ

28/9 – 6/10/2020

1.3 Bộ môn lên danh sách được phép bảo vệ nộp về Viện CNTT-TT thông qua trợ lý SĐH và đề xuất danh sách phản biện, hội đồng. 7/10/2020

 

B.2. Học viên nộp hồ sơ tại Viện CNTT-TT:

STT Công việc cần thực hiện Thời hạn hoàn thành
2.1 Học viên tham khảo mẫu văn bản và hướng dẫn lấy trên website: ctt-daotao.hust.edu.vn. Học viên  hoàn thành  các mục 1.2-1.6. Riêng mục 1.1 học viên chuẩn bị và chuyển đến các thành viên hội đồng sau khi nhận được quyết định Hội đồng.  
2.2 Học viên nộp hồ sơ bảo vệ (đủ các mục 1.2-1.6) về VP Viện (Phòng 504 nhà B1) trong giờ hành chính. Người nhận hồ sơ Cô Nguyễn Thanh Nguyệt. Lưu ý: Tên đề tài luận văn phải khớp với quyết định giao đề tài và các giấy tờ liên quan. Nếu có thay đổi, học viên phải làm đơn điều chỉnh tên đề tài nộp cùng hồ sơ BV. Ngày 8,9/10/2020
Viện chuyên ngành kiểm tra các văn bản trong các mục 1.2-1.6. Viện kiểm tra trực tiếp trên phần mềm quản lý đào tạo các điều kiện sau đối với học viên: Đã hoàn thành chương trình đào tạo; đã đóng học phí đầy đủ; có chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định (nếu học viên đã tham gia kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ tại Trường, kết quả thi sẽ thể hiện trên bảng điểm học viên). Nếu đủ điều kiện, Viện chuyên ngành lập danh sách đề xuất các thành viên Hội đồng chấm luận văn (mục 1.7) và nhập danh sách hội đồng trên phần mềm. Trước 14/10/2020
2.3 Viện chuyên ngành tập hợp hồ sơ (đã có đủ các văn bản mục 1.2-1.7), gửi về Phòng Đào tạo. 14/10/2020

  B.3. Các công việc thực hiện tại Viện Đào tạo SĐH để ra quyết định bảo vệ:

STT Công việc cần thực hiện Thời hạn hoàn thành
3.1 Phòng Đào tạo kiểm tra hồ sơ, nếu đủ điều kiện theo quy định, xác nhận trên hệ thống phần mềm đủ điều kiện, in bảng điểm trích sao của học viên (mục 1.8), trả hồ sơ về Viện chuyên ngành (chậm nhất 3 ngày kể từ khi nhận được Hồ sơ bảo vệ).

B.4. Các công việc thực hiện tại Viện CNTT-TT, tổ chức bảo vệ

4.1 Sau khi có Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn, trợ lý sau đại học của Viện chuyên ngành chuyển hồ sơ (hồ sơ đăng ký bảo vệ, Quyết định thành lập hội đồng, mẫu biên bản họp hội đồng, phiếu cho điểm, biên bản kiểm phiếu) cho các thư ký hội đồng. Thư ký chuyển Quyết định thành lập hội đồng kèm Giấy mời tham gia chấm luận văn (do Viện  chuyên ngành ký thừa lệnh Hiệu trưởng) đến các thành viên hội đồng. (Học viên có  thể nhận Giấy mời từ trợ lý SĐH viện chuyên ngành và gửi người phản biện, các thành viên hội đồng: Giấy mời, QĐ hội đồng, 01 Quyển luận văn). Ngay sau khi có QĐ thành lập hội đồng chấm luận văn
4.2 Người phản biện viết nhận xét (theo mẫu 4), cho vào phong bì trả lời dán kín, ký niêm phong và gửi về Viện CNTT-TT (Có thể qua học viên gửi cho Viện). Khoảng 2-3 ngày trước ngày bảo vệ
4.3 Hội đồng họp chấm luận văn cho học viên khi có đủ điều kiện của các mục 1.2-1.10  và có ít nhất 1 người phản biện đồng ý cho học viên bảo vệ. Sau khi nhận được nhận xét của 2 phản biện, trong đó có từ 1 người trở lên đồng ý cho bảo vệ, Viện CNTT-TT hoàn thành túi hồ sơ  đủ các mục 1.2 – 1.12. 2 ngày trước ngày bảo vệ
Sau buổi bảo vệ, thư ký hội đồng gửi túi hồ sơ gồm đầy đủ các mục từ 1.1-1.12 và chứng tứ thanh toán kinh phí hội đồng cho Trợ lý sau đại học của Viện chuyên ngành. Sau  ngày bảo vệ
4.4 Chủ tịch HĐ tổ chức và điều hành buổi bảo vệ.  
4.5 Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bảo vệ luận văn, học viên chỉnh sửa luận văn theo yêu cầu của Hội đồng (nếu có), hoàn thiện Bản xác nhận sửa chữa luận văn (theo mẫu) đóng kèm luận văn và nộp lưu chiểu về thư viện Tạ Quang Bửu, lấy và bổ sung Giấy biên nhận luận văn vào hồ sơ tại Viện chuyên ngành. Học viên nộp Lưu khoa viện 1 quyển in 2 mặt, chữ nhỏ bìa mềm; nộp thư viện 1 quyển theo đúng mẫu quy định (phải có chữ ký, ghi rõ họ tên GVHD, nộp sau khi bảo vệ đã chỉnh sửa theo yêu cầu của hội đồng) Hạn 30 ngày, sau ngày bảo vệ
4.6 Trợ lý sau đại học của Viện chuyên ngành chuyển trả túi hồ sơ (gồm cả Giấy biên nhận luận văn của Thư viện) cho chuyên viên phụ trách khóa của Phòng Đào tạo, Phòng đào tạo thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu kết quả bảo vệ vào phần mềm quản lý, làm thủ tục công nhận tốt nghiệp cho học viên và lưu Hồ sơ tại Phòng Đào tạo Sau khi học viên hoàn thành đầy đủ hồ sơ
4.7 Sau khi phòng Đào tạo thẩm định hồ sơ, nhập dữ liệu kết quả bảo vệ vào phần mềm quản lý, Viện CNTT-TT cấp chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo, bảng điểm khóa học cho học viên (Học viên đăng ký với trợ lý SĐH Viện CNTT-TT). Khoảng 2 tuần sau khi học viên hoàn thiện xong hồ sơ bảo vệ

Lưu ý

–  Học viên khóa 2018A, 2018B đã gia hạn lần 1, nếu chưa bảo vệ đợt tháng 10/2020 phải làm thủ tục gia hạn lần 2

–  Học viên khóa 2019A đã hết thời hạn 1,5 năm (Theo chương trình đào tạo mới), nếu học viên nào chưa hoàn thành luận văn phải làm đơn xin gia hạn theo mẫu của Phòng Đào tạo (HV được phép gia hạn 2 lần, mỗi lần 6 tháng, tổng thời gian gia hạn ko quá 1 năm).

–    Học viên khóa 2017B đã hết thời hạn 3 năm, học viên bắt buộc phải hoàn thành luận văn bảo vệ đợt tháng 10/2020. Nếu học viên nào ko hoàn thành LV nhà trường sẽ ra quyết định kỷ luật dừng học tập;

–      Đơn gia hạn nộp cho cô Nguyệt – VP Viện, P504 –B1 từ 19 – 23/10/2020, sau khi có ý kiến của Viện chuyên ngành, theo lịch hẹn học viên nhận lại đơn và nộp về phòng đào tạo (bộ phận SĐH). Hạn 30/10/2020.

(Các biểu mẫu tham khảo tại Website: ctt-daotao.hust.edu.vn/ đào tạo SĐH mục Văn bản – quy chế)