Thông báo nộp bản pdf báo cáo ĐATN trước ngày 15/1

Thông báo nộp bản pdf báo cáo ĐATN trước ngày 15/1

Gửi các bạn sinh viên

Hệ thống Quản lý đào tạo https://qldt.hust.edu.vn đã mở cho các bạn nộp bản pdf báo cáo ĐATN (vào Đồ án – Danh sách đồ án – Đồ án tốt nghiệp). Các bạn cần nộp quyển lên hệ thống trước ngày 15/1 để đủ điều kiện bảo vệ.

Văn phòng Viện.