posthentai.com
BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYỂN TIẾP VỚI ĐẠI HỌC AIZU, NHẬT BẢN

BUỔI GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH HỌC CHUYỂN TIẾP VỚI ĐẠI HỌC AIZU, NHẬT BẢN

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Trường Công nghệ thông tin và Truyền thông với Trường Đại học Aizu, Nhật Bản, các sinh viên có thể học chuyển tiếp với Đại học Aizu.
Buổi giới thiệu chương trình học chuyển tiếp sẽ được tổ chức như sau:
Thời gian: 13.00-14.00 ngày 14/12/2021
Zoom link:
ID: 848 6014 7187