Đỗ Phan Thuận

Phó giáo sư, Khoa Khoa học Máy tính

Tiến sĩ (Khoa học máy tính, Đại học tổng hợp Burgundy, CH Pháp, 2008)
Thạc sĩ (Khoa học máy tính, Đại học Paris 7, CH Pháp, 2005)
Kỹ sư (Công nghệ thông tin, Đại học Bách khoa Hà Nội, 1998)

Email: thuandp@soict.hust.edu.vn

Lĩnh vực nghiên cứu

 • Lý thuyết đồ thị và tổ hợp
 • Tối ưu hóa
 • Trí tuệ nhân tạo

Các nghiên cứu quan tâm

 • Các thuật toán trên đồ thị
 • Thuật toán ứng dụng trong các lĩnh vực: Mạng máy tính, Logistic, Trí tuệ nhân tạo, Tin sinh học, …
 • Tổ hợp trên dãy số

Các dự án đang thực hiện

 • Phương pháp thuật toán và tổ hợp trên một số cấu trúc rời rạc
 • Kỹ thuật học máy và tự động thiết lập lại cấu hình trong các hệ thống thông minh tự trị

Giới thiệu

Phó Giáo sư Đỗ Phan Thuận hiện là Giảng viên Cao cấp tại bộ môn Khoa học Máy tính, Viện Công nghệ thông tin và truyền thông, trường Đại học Bách khoa Hà Nội. PGS. Thuận nhận bằng Tiến sĩ năm 2008 tại Đại học tổng hợp Burgundy. PGS. Thuận đã hoàn thành 2 postdoc: một postdoc thực hiện tại Trung tâm Năng lượng nguyên tử của Cộng hòa Pháp về lĩnh vực Tin sinh học, và postdoc còn lại thực hiện tại Đại học Tổng hợp Iowa, Hoa Kỳ về lĩnh vực Tối ưu hóa cho một bài toán chia sẻ lộ trình giao thông. Lĩnh vực nghiên cứu hiện tại bao gồm: lý thuyết đồ thị và tổ hợp, các thuật toán ứng dụng trong nhiều bài toán thực tế thuộc các lĩnh vực: mạng máy tính, logistic, trí tuệ nhân tạo, tin sinh học, …

Các công trình khoa học tiêu biểu

 • Phan Thuan Do, Thi Thu Huong Tran and Vincent Vajnovszki, Exhaustive generation for permutations avoiding (colored) regular sets of patterns. Discrete Applied Mathematics, to be appeared, doi.org/10.1016/j.dam.2019.04.014. ISSN: 0166-218X (SCI Index).
 • Vu Hong Hai Phan, Viet Trung Tran, Van Nam Nguyen, Hoang Vu Dang and Phan Thuan Do. Neural Machine Translation between Vietnamese and English: an Empirical Study. Journal of Computer Science and Cybernetics, to be appeared. ISSN: 1813-9663.
 • Phan Thuan Do, Nguyen Viet Dung Nghiem, Ngoc Quang Nguyen and Quang Dung Pham. A time-dependent model with speed windows for share-a-ride problems: A case study for Tokyo transportation. Data & Knowledge Engineering, 114 (2018) 67–85 (SCI Index).
 • Phan Thuan Do, Ngoc Khang LE and Van Thieu VU. Efficient maximum matching algorithms for trapezoid graphs. Electronic Journal of Graph Theory and Applications, Vol. 5, No.1 (2017), 7-20. ISSN 2338-2287 (Scopus Index).
 •  Phan Thuan Do, Dominique ROSSIN and Thi Thu Huong TRAN. Permutations weakly avoiding barred patterns and combinatorial bijections to generalized Dyck and Motzkin paths. Discrete Mathematics, 320 (2014), 40-50. ISSN 0012-365X (SCI Index).
 • Dieu Linh Truong, Phan Thuan Do and Anh T, Pham. Optimization of survivable mesh long-reach hybrid WDM-TDM PONs. J. OPT. COMMUN. NETW., Vol 6, No. 1, Jan (2014), 62-76. ISSN 1943-0620 (SCIE Index).
 • Viet Dung Nguyen and Phan Thuan Do. Quadratic time algorithm for maximum induced matching problem in trapezoid graphs. The 2nd International Conference on Information Science and System (ICISS 2019), Tokyo, Japan, ISBN: 978-1-4503-6103-3.
 • Viet Hung Tran, Duc Nghia Nguyen and Phan Thuan Do. Linear time algorithm for maximum distance-k matching in interval graphs. NICS 2018, Nov 2018, Ho Chi Minh City, Vietnam (Best Paper Award).
 • Phan Thuan Do, Thi Thu Huong Tran and Vincent Vajnovszki, Right-justified characterization for generating regular pattern avoiding permutations. 7th International Conference on Mathematical Aspects of Computer and Information Sciences (MACIS)}, November 15-17, 2017, Wien, Austria.
 • Phan Thuan Do, Nguyen Viet Dung Nghiem, Ngoc Quang Nguyen and Duc Nghia Nguyen. A practical dynamic share-a-ride problem with speed windows for Tokyo city. IEEE KSE2016, Oct 2016, Hanoi, Vietnam (Best Paper Award).
 • Sang Dinh Viet, Dat Nguyen Van and Thuan Do Phan. Facial Expression Recognition Using Deep Convolutional Neural Networks. IEEE KSE2017, Oct 2017, Hue, Vietnam

Giải thưởng, khen thưởng

 • Giải thưởng Bài báo xuất sắc nhất của hội thảo quốc tế NICS2018 cho bài báo “Linear time algorithm for maximum distance-k matching in interval graphs”, T11/2018.
 • Giải thưởng Bài báo xuất sắc nhất của hội thảo quốc tế KSE2016 cho bài báo “A practical dynamic share-a-ride problem with speed windows for Tokyo city”, T10/2016.
 • 5 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo cho các hoạt động nghiên cứu và giảng dạy.

Giảng dạy

 • IT3020, IT3024, IT3022: Toán rời rạc
 • IT3010: Cấu trúc dữ liệu và thuật toán
 • IT3680: Thuật toán ứng dụng
 • IT6010, IT6690, IT4053: Phân tích và thiết kế thuật toán