PTN Hệ thống máy tính – CSLab
PTN Hệ thống máy tính – CSLab

Thông tin chung Tên tiếng Anh: Computer System Laboratory Trưởng phòng Thí nghiệm: TS. Ngô...

PTN Công nghệ mạng và Truyền thông – NCT Lab

Thông tin chung Tên tiếng Anh: Network and Communication Technology Laboratory (NCT Lab) Trưởng phòng...

PTN Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa – MSOLab

1. Thông tin chung Phòng thí nghiệm Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu...

PTN Khoa học dữ liệu – DSLab

1. Thông tin chung Tên tiếng việt: Phòng thí nghiệm Khoa học dữ liệu Tên...

PTN Kỹ thuật Phần mềm và Tính toán Phân tán – SEDIC Lab

Thông tin chung Tên tiếng Anh: Software Engineering and Distributed Computing Laboratory (SEDIC Lab) Trưởng...