PTN Hệ thống máy tính – CSLab
PTN Hệ thống máy tính – CSLab

Thông tin chung Tên tiếng Anh: Computer System Laboratory Trưởng phòng Thí nghiệm: TS. Ngô...

PTN Công nghệ mạng và Truyền thông – NCT Lab

Thông tin chung Tên tiếng Anh: Network and Communication Technology Laboratory (NCT Lab) Trưởng phòng...

PTN Mô hình hóa, mô phỏng và tối ưu hóa – MSOLab

Thông tin chung Tên tiếng Anh: Modeling, Simulation and Optimization Laboratory (MSO Lab) Trưởng phòng...

PTN Khoa học dữ liệu – DSLab

Thông tin chung Tên tiếng Anh: Data Science Laboratory (DSLab) Trưởng phòng thí nghiệm: PGS....

PTN Kỹ thuật Phần mềm và Tính toán Phân tán – SEDIC Lab

Thông tin chung Tên tiếng Anh: Software Engineering and Distributed Computing Laboratory (SEDIC Lab) Trưởng...