demo_image

TS. Trịnh Tuấn Đạt

Giảng viên
Họ và tên TS. Trịnh Tuấn Đạt
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1
Email dattt@soict.hust.edu.vn
Tel + 3 8 68 25 95
Fax + 3 8 68 25 95
Các môn giảng dạy –          Lập trình Web
–          Lập trình Java
–          Lập trình hướng đối tượng
–          Nhập môn Công nghệ thông tin
–          Tin học đại cương
–          Tiếng Anh chuyên ngành cho CNTT
Hướng nghiên cứu –          Web Service, SOA, Cloud computing
–          Web semantic
–          Web Agent Programming
Các công trình NC đã công bố 1.       Dung Tuan Cao, Trang Thi Thu Nguyen, Dat Tuan Trinh, Hoan Tu Nguyen and Phong Tuan Ngo, “Method and tool for semantic web query construction and graphical result presentation”, journal of science, natural sciences and technology, volume 24, No. 3S, 2008 (Special Issue on ICT Research and Development Symposium of Hanoi Forum on Information and Communication Technology, December 11-12, 2008 Hanoi, Vietnam)

2.       Dung Cao Tuan, Dat Trinh Tuan, “Semantic software maintenance and reuse system-Java tools for collaborative teams”, Japan-Vietnam Workshop on Software Engineering 2010 (JVSE 2010)

3.       Dung Cao Tuan, Dat Trinh Tuan, “Java source code Semantic Search Engine integrated in IDE Eclipse”, ICT.rda’10, 5th Vietnam National Conferences on ICT

Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có