aphuc

TS. Trịnh Anh Phúc

Giảng viên
Họ và tên  TS. Trịnh Anh Phúc
Địa chỉ nơi làm việc 602 Nhà B1
Email trinhanhphuc@soict.hust.edu.vn
Tel 84-4-38696121
Fax  
Các môn giảng dạy –          Khai phá dữ liệu văn bản, hình ảnh

–          Máy học vectơ

–          Mô hình xác suất

Hướng nghiên cứu –          Khai phá dữ liệu văn bản, biểu diễn trong không gian vectơ.

–          Máy học vectơ  (Support Vector Machines) các ứng dụng với phương pháp nhân.

–          Mô hình đồ họa xác suất (Probabilistic Graphical Models)

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

1.         Anh-Phuc Trinh, David Buffoni, Patrick Gallinari: Phân loại xác suất bằng SVM . EGC 2009: pp433-434

2.         Anh-Phuc Trinh, David Buffoni, Patrick Gallinari: Phân loại xác suất với SVM và Okapi. Actes de l’atelier DEFT08, TALN08, Avignon, France : pp75-84

3.         Anh-Phuc Trinh : Phân biệt dữ liệu ý kiến cá nhân bằng SVM với đầu ra xác suất. Actes de l’atelier Fouille des Donnéesd’Opinions 2008, INFORSID’08, Fontainebleau, France : pp67-74

4.         Anh-Phuc Trinh : Phân loại dữ liệu văn bản, ước lượng xác suất trong mô hình SVM. Actes de l’atelier DEFT07, CAp07, Grenoble, France : pp71-83

Các sách xuất bản         N/A
Học viên cao học         N/A
Nghiên cứu sinh  N/A
Thông tin khác          N/A