dung

TS. Trần Vĩnh Đức

Giảng viên
Họ và tên Trần Vĩnh Đức
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 602, nhà B1
Email ductv@soict.hust.edu.vn
Tel 84-4-38696121
Fax  
Các môn giảng dạy  Không có
Hướng nghiên cứu –          Ngôn ngữ từ vô hạn

–          Tổ hợp trên từ

–          Lý thuyết mã

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 

1.         Sandrine Julia and Tran Vinh Duc, Reduced languages as ω-generators, Developments in Language Theory, 2007, pp. 266–277.

2.         Sandrine Julia and Tran Vinh Duc, Families and ω-ambiguity removal, 7th In. Conf. on Words (WORDS), 2009.

3.         Tran Vinh Duc and Igor Litovsky, One-relation languages and ω-code generators, Proc. of the 13th Mons Theoretical Computer Science Days, 2010.

Các sách xuất bản Không có
Học viên cao học Không có
Nghiên cứu sinh Không có
Thông tin khác Không có