haipd

TS. Phạm Đăng Hải

Phó trưởng bộ môn KHMT
Họ và tên TS. Phạm Đăng Hải
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 602 nhà B1
Email  hai.phamdang@hust.edu.vn

haipd@soict.hust.edu.vn

Tel  + 3 8 696121/0913537715
Fax  Không có
Các môn giảng dạy –          Tin học đại cương

–          Hệ điều hành

–          Lý thuyết tính toán

–          Ngôn ngữ và phương pháp dịch

–          Chuyên đề: mô phỏng hệ thống

Hướng nghiên cứu –          Mô phỏng phân tán hệ thống phức

–          Tính toán hiệu năng cao

–          Hệ thống đa tác tử

Các công trình NC đã công bố

 

  1. PHAM Dang Hai, Asynchronous Parallel Simulation of Large Random Boolean Network, in the proceeding of The 8th International Conference on Innovative Internet Community Systems (I2CS 2008), pages 35-38, 16-18 June 2008, Martinique
  2. PHAM Dang Hai, Multi-Agent Based Simulation of Large Random Boolean Network, in the proceeding of The International Workshop on Modeling & Applied Simulation (MAS08), pages 308 – 313, 17-19 September 2008, Calabria, Italia
  3. PHAM Dang Hai, Predicting the Performance of Multi-Agent Based Simulation with Ethernet Switched Clusters,  in the proceedings of The International Conference on High Performance Computing & Simulation (HPCS 2009), pages 115-121, Leipzig, Germany, 21-24, June 2009. IEEE Germany
  4. PHAM Dang Hai, Reliable multicast protocol in distributed simulation for multi-agent systems. in the proceedings of The 2009 IEEE-RIVF International Conference on Computing and Telecommunication Technologies (IEEE-RIVF 09), pages 118-25, Da nang, Viet Nam, 13-17, July 2009. IEEE Vietnam
Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn 1.           Lại Minh Huy. Nghiên cứu và xây dựng hệ thống hỗ trợ giảng dạy trực tuyến. 1/12/2010 -30/10/2011

2.           Nguyễn Quốc Huy. Công nghệ tính toán hiệu năng cao sử dụng Card đồ họa trong diễn họa.  12/2010 -10/2011

3.           Bùi Hải PhongCông nghệ lưới dữ liệu hỗ trợ chia sẻ dữ liệu trực tuyến.  12/2010 đến 10/2011

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Cần tìm Học viên cao hoc/Nghiên cứu sinh thực hiện đề tài: Nghiên cứu và phát triển platform trợ giúp mô phỏng đa tác tử trên hệ thống nhiều vi xử lý