trangntt

TS. Nguyễn Thị Thu Trang

Giảng viên
Họ và tên ThS. Nguyễn Thị Thu Trang
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email trangntt@soict.hust.edu.vn
Tel +84 (0)4 38 68 25 95
Fax +84 (0)4 38 69 29 06
Các môn giảng dạy –          Tin học đại cương
–          Lập trình hướng đối tượng
–          Kỹ thuật lập trình
–          Lý thuyết và ngôn ngữ hướng đối tượng (HEDSPI)
–          Phát triển phần mềm chuyên nghiệp (HEDSPI)
–          Lập trình web (HEDSPI)
–          Hướng dẫn ôn thi chứng chỉ FE
Hướng nghiên cứu –          Kiểm chứng phần mềm
–          Kiến trúc phần mềm
–          Tổng hợp tiếng nói
Các công trình NC đã công bố 1.       Nguyen Thi Thu Trang, Pham Thi Thanh, Tran Do Dat. A method for Vietnamese Text Normalization to improve the quality of speech synthesis. In the Proceedings of Symposium on Information and Communication Technology 2010 (SoICT2010); ISBN 978-1-4503-0105-3 (ACM ICPS), pp 78-85. August 2010, Hanoi – Vietnam.

2.       Cao Tuan Dung, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Duc Dat, Kieu Quang Thien, Do Dinh Thang. An approach based on web services and ontology for improving the interoperability in an E-Health System. VNU Journal of Science Natural Sciences and Technology, Volume 24, No. 3S, pp 23-35, December 2008.

3.       Cao Tuan Dung, Nguyen Thi Thu Trang, Trinh Tuan Dat, Nguyen Tu Hoan and Ngo Tuan Phong. Method and tool for semantic web query construction and graphical result presentation. VNU Journal of Science Natural Sciences and Technology, Volume 24, No. 3S, pp 36-48, December 2008.

4.       Anh-Hoang Truong, Nguyen Thi Thu Trang, Thanh-Binh Trinh, Dang Van Hung, Viet-Ha Nguyen, Pham Dinh Hung. Checking Interface Interaction Protocols Using Aspect-oriented Programming. Logiciel Engineering and Formal Methods (SEFM) 2008, No. SEFM.2008.32, pp 382-386, November 2008, Cape Town, South Africa.

5.       Nguyen Thi Thu Trang, Tran Canh Toan, Nguyen Manh Tuan, Cao Tuan Dung and Takenobu Aoshima. An experience in developing embedded logiciel using JNI. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, No. 24, pp. 133-146, 2008.

6.       Nguyen Thi Thu Trang, Tran Canh Toan, Nguyen Manh Tuan, Cao Tuan Dung and Takenobu Aoshima. An experience in developing embedded logiciel using JNI. In Proceedings of the ICT Research and Development Workshop (ICT’07), pp. 42-49. December 05-07, 2007, Hanoi, Vietnam.

7.       Ho Tat Thanh, Nguyen Thi Thu Trang, Truong Ninh Thuan, and Nguyen Viet Ha, An Approach for Verifying Invariants of Java Objects at Runtime, In Proceddings of the Japan-Vietnam Workshop on Logiciel Engineering 2007 (JVSE’07) – Verifiable and Evolvable e-Society, pp. 17-28. September 26-27, 2007, Hanoi.

8.       Nguyen Thi Thu Trang, Ho Tat Thanh, Truong Ninh Thuan, Nguyen Viet Ha and Ho Sy Dam. An approach for verifying aspect advices using model checking. In The Third National Symposium Fundamental and Applied Information Technology Research (FAIR’07). Nha Trang, Vietnam, August 2007.

Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) 1.    Đang làm NCS về đề tài “Phân tích ngôn ngữ và cú pháp nhằm mô hình hóa ngữ điệu tiếng Việt để nâng cao chất lượng tổng hợp tiếng nói tiếng Việt“

2.    Đang cần tìm sinh viên từ năm thứ 3 yêu thích các đề tài liên quan đến xử lý ngôn ngữ tự nhiên, xử lý văn bản, tổng hợp tiếng nói, xây dựng bộ đọc tiếng Việt