hungnt

TS. Nguyễn Thanh Hùng

Phó Viện trưởng
Họ và tên TS. Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 601 nhà B1
Email : hungnt@soict.hust.edu.vn
Tel : + 3 8 68 25 95
Fax : + 3 8 68 25 95
Các môn giảng dạy: –          Tin học đại cương

–          Các hệ thống thời gian thực

–          Đảm bảo chất lượng phần mềm

–          Hệ điều hành

–          Nhập môn Công Nghệ Phần Mềm

–          Lập trình hướng đối tượng

Hướng nghiên cứu: –          Quản lý, kiểm chứng chất lượng phần mềm

–          Công nghệ phần mềm

–          Thiết kế, xây dựng, kiểm thử hệ thống phức tạp nhiều thành phần

–          Thiết kế, xây dựng, kiểm thử hệ thống nhúng

Các công trình NC đã công bố

 

1. S. Bensalem, M. Bozga, A. Legay, T-H Nguyen, J. Sifakis, R. Yan. Component-based Verification using Incremental design and InvariantsIn Software & System Modeling, April 2014.

2. Ylies Falcone, Mohamad Jaber, T-H Nguyen, M. Bozga, S. Bensalem. Runtime verification of component-based systems in the BIP framework with formally-proved sound and complete instrumentationIn Software & System Modeling, April 2013.

3.       Ananda Basu, Saddek Bensalem, Marius Bozga, Jacques Combaz, Mohamad Jaber, Thanh-Hung Nguyen and Joseph Sifakis. Rigorous Component-based System Design Using the BIP Framework. IEEE Software Magazine, Component Software beyond Software Program- ming, Vol. 28, Issue 3, p. 41-48, June 2011.

4.       Saddek Bensalem, Marius Bozga, Thanh-Hung Nguyen and Joseph Sifakis. Compositional Verification for Component-based Systems and Application. IET Software Journal, Special Issue on Automated Compositional Verification, Vol. 4, Issue 3, p. 181-193, June 2010.

5.       Saddek Bensalem, Matthieu Gallien, Flix Ingrand, Imen Kahloul and Thanh-Hung Nguyen. Toward a More Dependable Software Architecture for Autonomous Robots. Special Issue on Software Engineering for Robotics of the IEEE Robotics and Automation Magazine Vol. 16, Issue 1, March 2009.

6.       Ylies Falcone, Mohamad Jaber, Thanh-Hung Nguyen, Marius Bozga and Saddek Bensalem, Runtime Verification of Component-based Systems. SEFM’11, 9th International Conference on Software Engineering and Formal Methods, Nov 14-18, Montevideo, Uruguay.

7.       Saddek Bensalem, Andreas Griesmayer, Axel Legay, Thanh-Hung Nguyen and Doron Peled, Efficient Deadlock Detection for Concurrent Systems. MEMOCODE’11, ACM/IEEE Ninth International Conference on Formal Methods and Models for Codesign, July 11 – 13, Cambridge, UK.

8.       Saddek Bensalem, Andreas Griesmayer, Axel Legay, Thanh-Hung Nguyen, Joseph Sifakis and Rongjie Yan, D-Finder 2: Towards Efficient Correctness of Incremental Design. NFM’11, 3rd NASA Formal Methods Symposium.

9.       Saddek Bensalem, Marius Bozga, Axel Legay, Thanh-Hung Nguyen, Joseph Sifakis and Rongjie Yan, Incremental Component-based Construction and Verification using Invariants. FMCAD’10, 10th International Conference on Formal Methods in Computer Aided Design, October 20-23, Lugano, Switzerland.

10.       Saddek Bensalem, Axel Legay, Thanh-Hung Nguyen, Joseph Sifakis and Rongjie Yan, Incremental Invariant Generation for Compositional Design. TASE’10, 4th IEEE International Symposium on Theoretical Aspects of Software Engineering, August 24-27, 2010, Taipei, Taiwan.

11.       Saddek Bensalem, Marius Bozga, Thanh-Hung Nguyen and Joseph Sifakis. D-Finder: A Tool for Compositional Deadlock Detection and Verification. CAV’09, 21st International Conference on Computer Aided Verification, June 26 – July 02, 2009, Grenoble, France.

12.   Saddek Bensalem, Marius Bozga, Thanh-Hung Nguyen, Joseph Sifakis. Compositional Verification for Component-based Systems and Application. ATVA’08, 6th International Symposium on Automated Technology for Verification and Analysis, October 20-23, 2008, Seoul, S. Korea.

13.   Ananda Basu, Matthieu Gallien, Charles Lesire, Thanh-Hung Nguyen, Saddek Bensalem, Flix Ingrand, Joseph Sifakis. Incremental Component-Based Construction and Verification of a Robotic System. ECAI’08, 18th European Conference on Artificial Intelligence, July 21-25, 2008, Patras, Greece.

14.   Jan Olaf Blech, Thanh-Hung Nguyen and Michael Perin. Invariants and Robustness of BIP Models. WING’09, 2nd International Workshop on Invariant Generation, March 29, 2009, York, UK.

15.   Ananda Basu , Matthieu Gallien, Charles Lesire, Thanh-Hung Nguyen, Saddek Bensalem, Flix Ingrand and Joseph Sifakis. Incremental Component-Based Construction and Verification of a Robotic System.IROS’08, International Workshop on Current Software frameworks in Cognitive Robotics integrating different computational paradigms.

16.   Matthieu Gallien, Fahmi Gargouri, Imen Kahloul, Moez Krichen, Thanh-Hung Nguyen, Saddek Bensalem and Flix Ingrand. D’une approche modulaire a une approche orientee composant pour le developpement de systemes autonomes: Defis et principes. CAR’08, The 3rd National Workshop on Control Architectures of Robots, May 29 – 30, 2008, Bourges, France.

Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có