thuandp

TS. Đỗ Phan Thuận

Phó trưởng bộ môn KHMT
Họ và tên TS Đỗ Phan Thuận
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 602 nhà B1
Email  thuandp@soict.hut.edu.vn
Tel  + 3 8 69 61 21
Fax  Không có
Các môn giảng dạy –          Toán rời rạc

–          Phân tích thiết kế giải thuật

–          Các thuật toán gần đúng

–          Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

–          Tin sinh học

–          CTDL và GT tiên tiến trên đồ thị

Hướng nghiên cứu –          Lý thuyết tổ hợp và đồ thị

–          Giải thuật và độ phức tạp

–          Tin sinh học

Các công trình NC đã công bố

 

1. Duc – Nghia Nguyen, Phan – Thuan Do: Genetic Algorithm for Optimization of a Quadratic Function with Circular Matrix Problem. RIVF 2004: 221-226.

2. Jean-Luc BARIL and Phan-Thuan DO. ECO-generation for p-generalized Fibonacci and Lucas permutations. Journal of Pure Mathematics and Applications, 17 (1-2), pp. 19-37, 2006. ISSN 1218-4586.

3. Jean-Luc BARIL and Phan-Thuan DO. Generalized Fibonacci permutations generation by the ECO method. CANT2006, Liège, Belgique, 8-19/05/2006.

4. Phan-Thuan DO and Vincent VAJNOVSZKI. Exhaustive generation of some classes of pattern avoiding permutations using succession functions. Conference in honor of Donald E. Knuth. October 29-31, 2007.

5. Phan-Thuan DO and Vincent VAJNOVSZKI. CAT generation of Dyck words and relatives. CGCS2007, Marseille – Luminy, France, 2-4/05/2007.

6. Jean-Luc BARIL and Phan-Thuan DO. Efficient generating algorithms for some combinatorial object classes. Summer School on Combinatorics and Statistical Mechanics, Erwin Schrödinger International Institute for Mathematical Physics, Vienna, Austria, 7-18/07/2008.

7. Jean-Luc BARIL and Phan-Thuan DO. ECO-generation for compositions and their restrictions. Permutation Patterns 2008 (PP2008), University of Otago in Dunedin, New Zealand, 16-20/06/2008.

8. Quang Dung PHAM, Phan Thuan DO, Yves DEVILLE and Tuong Vinh HO. Constraint-based local search for solving non-simple paths problems on graphs: Application to the Routing for Network Covering Problem.Symposium on Information and Communication Technology SoICT2010, Hanoi, Vietnam, August 27-28, 2010. ISBN 978-1-4503-0105-3.

9. Phan-Thuan DO and Vincent VAJNOVSZKI. Generating pattern avoiding permutations by ECO. Mini-conference on Applied Theoretical Computer Science (MATCOS)Koper, Slovenia, October 13th and 14th, 2010.

Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn  1.   Nguyễn Thị Hảo. Phương pháp sinh toàn bộ các số tổ  hợp theo mã Gray. 2011.
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có