vuongvd

ThS. Vũ Đức Vượng

Giảng viên chính
Họ và tên ThS Vũ Đức Vượng
Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 601 nhà B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email : vuongvd@soict.hust.edu.vn
Tel : + 3 8 68 25 95
Fax : + 3 8 68 25 95
Các môn giảng dạy: –          Kỹ Thuật lập trình
–          Tin học Đại cương
–          Lập trình hướng đối tượng
–          Hệ quản trị cơ sở dữ liệu
–          Lập trình web
–          Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Hướng nghiên cứu: –          Xây dựng các hệ thống thông tin
–          Các kỹ thuật lập trình hiệu năng cao
–          Xây dựng các ứng dụng trên thiết bị di động
–          Công nghệ .net và Sql server
Các công trình NC đã công bố Không có
Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn
Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có