dungnn

ThS. Nguyễn Ngọc Dũng

Giảng viên
Họ và tên ThS. Nguyễn Ngọc Dũng
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1
Email dungnn@soict.hust.edu.vn
Tel + 3 8 68 25 95
Fax + 3 8 68 25 95
Các môn giảng dạy –          Nhập môn chương trình dịch
–          Kỹ thuật lập trình
–        Lập trình hướng đối tượng
–        Ngôn ngữ lập trình C/C++
Hướng nghiên cứu –          Kiểm chứng mô hình.
–          Tự động phân tích tĩnh mã nguồn và các ứng dụng.
Các công trình NC đã công bố Không có
Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có