HoaLT

ThS. Lê Thị Hoa

Cán bộ phục vụ giảng dạy
Họ và tên ThS. Lê Thị Hoa
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email hoalt@soict.hust.edu.vn
Tel + 3 8682595
Fax + 3 8682595
Các môn giảng dạy
  • Thí nghiệm các môn chuyên ngành
  • Thiết kế và lập trình Web
  • Lập trình hướng đối tượng
  • Project 1
  • Đồ án 1
Hướng nghiên cứu Không có
Các công trình NC đã công bố Không có
Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có