hunglt

ThS. Lê Tấn Hùng

Giảng viên chính
Họ và tên ThS. Lê Tấn Hùng
Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 601 nhà B1
Email : hunglt@soict.hust.edu.vn
Tel : + 3 8 68 25 95
Fax :
Các môn giảng dạy: –          Đồ họa và hiện thực ảo
–          Công nghệ phần mềm dựa tác tử
Hướng nghiên cứu: –     Ontology, Agent based Software Engineering, OOP /OOAD /OWL, OIL, XSLT
–     Đồ họa, games:Computer Graphics, 3D Image
–     E-health, HIS application development,
–     Công nghệ Mobile, Mobile Tech, J2ME, I-phone, Android
–     Thương mại điện tử, tối ưu tìm kiếm, Internet marketing: E-commerce, SEO, Internet mảketing
Các công trình NC đã công bố [2010]
1. Current Medical Product Development for Diagnosis, Surgical Planning and Treatment in the Areas of Neurosurgery, Orthopeadic and Dental-Cranio-Maxillofacial Surgery in Vietnam, Springer – 1680-0737 (Print) 1433-9277 (Online),Volume 27 P123-1262. L. C. Hieu1, E. Bohez2, J. V. Sloten3, L. T. Hung4, L. Khanh5, N. Zlatov1 and P. D. Trung1
Integrated Approaches for Personalised Cranio-Maxillofacial Implant Design and Manufacturing, Springer – Volume 27-P119-122 1680-0737 (Print) 1433-9277 (Online)
L. C. Hieu, E. Bohez, J. V. Sloten, L. T. Hung, L. Khanh, N. Zlatov and P. D. Trung[2008]
1. Lê Tấn Hùng, Cao Tuấn Dũng, Tạ Tuấn Anh, Đại học Bách Khoa Hà nội.Nguyễn Hoàng Phương: Trung tâm tin học Bộ Y tế. Xây dựng Ontology cho ứng dụng Bệnh án số hỗ trợ hệ thống Khám chữa bệnh trực tuyến. Kỷ yếu hội nghị về nghiên cứu, ứng dụng tin học y tế trong quản lý bệnh viện VN-HISMANAG’08 p. 219-225, 2008

2.Cao Tuấn Dũng , Lê Tấn Hùng, Đặng Văn Chuyết Developping web services for querying and manipulating Ontology in a Online Medical – Consultant system RCA 08

[2005]
1. Le Chi Hieu, Lam Khanh, Le Tan Hung, E. Bohez, Applying Biomedical Modeling in designing and producing implant for patient with skull defect, International Conference on Development of Biomedical Eng 2005
[2003]

2. Xây dựng hệ thư viện đồ hoạ BKGraphics và các phần mềm minh hoạ ứng dụng trong đào tạo kỹ thuật đồ họa. Tạp chí Bưu chính viễn thông, chuyên san các công tình nghiên cứu triển khai ứng dụng CNTT và viễn thông, số 11, tháng 11

3. Le Tan Hung, Nguyen Thai Ninh, “Đơn giản bề mặt ứng dụng trong phân mức của không gian ảo”, Báo cáo tại hội thảo ICT.rda’03

[2000]
1.Le Tan Hung, Vo Thanh Binh Applying Network of AGV in Manufacturing System for improving flexibility – FMS, Scientific Bulletin of Universities #1/200

Các sách đã xuất bản 1. Le Tan Hung, Nguyen Lan Huong, Pham Thi Ngoc Yen, ” Problem solving with Matlab, Science and Technique Publishing Inc., 2000 (in Vietnamese)

2. Le Tan Hung, Tu Minh Phuong.Huynh Quyet Thang, “Agent – Based Software Engineering and Agent Technology”, Science and Technique Publishing Inc., 2006 (in Vietnamese)

3. Le Tan Hung, Huynh Quyet Thang,: “Introduction on Computer Graphics”, Science and Technique Publishing Inc., 2004 (in Vietnamese)

4. Le Tien Dung, Le Tan Hung, OOP Programming, 2000

Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có