trungld2

ThS. Lê Đức Trung

Giảng viên chính
Họ và tên ThS Lê Đức Trung
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1
Email trungld@soict.hust.edu.vn
Tel + 3 8 68 25 95
Fax + 3 8 68 25 95
Các môn giảng dạy –          Quản lý dự án phần mềm
–          Nhập môn công nghệ phần mềm
Hướng nghiên cứu –          Quản lý dự án phần mềm
–          Nhập môn công nghệ phần mềm
Các công trình NC đã công bố 1. Lê Đức Trung, ” Môi trường phát triển hệ thống Thương mại điện tử tại Việt nam”, The fifth Joint Workshop of Systems Development, Jeju, Korea, 05.04.2002.

2. Lê Đức Trung, ” Phát triển và quản lý cấu hình các phần mềm dựa thành phần “, Hội nghị khoa học của Đại học Bách khoa Hà nội, 11. 2001.

Các sách đã xuất bản 1. Lương Mạnh Bá, Lương Thanh Bình, Cao Tuấn Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Đức Trung, “Cơ sở Công nghệ phần mềm”, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2010.

2. Lê Đức Trung, Thac Binh Cuong, “Quản lý dự án phần mềm”, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2002.

3. Lê Đức Trung, “Công nghệ phần mềm”, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2001.

4. Lê Đức Trung, Le Dang Hung, và Tran Viet Linh, “Ngôn ngữ lập trình C, lý thuyết, ví dụ, bài tập”, Nhà xuất bản khoa học kỹ thuật, 2000.

Học viên cao học đang hướng dẫn Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn Không có
Các thông tin khác (nếu có) Không có