vietha

ThS. Hoàng Anh Việt

Giảng viên
Họ và tên ThS. Hoàng Anh Việt
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội,số 1, Đại Cồ Việt, Hà Nội
Email vietha@soict.hust.edu.vn
Tel + 3 8 68 2595
Fax + 3 8 69 2906
Các môn giảng dạy –          Thiết kế web/ Lập trình web
–          Lập trình hướng đối tượng/Java/C++/C#
–          Công nghệ phần mềm
–          Chương trình dịch
–          Xử lý ngôn ngữ tự nhiên
–          Tin đại cương
Hướng nghiên cứu –          Xử lý ngôn ngữ tự nhiên, Data mining
–          Giao diện Máy Não
–          Cloud computing
–          Mobile
Các công trình NC đã công bố 1.  Manh Ngo Van, Viet Hoang Anh, Thang Huynh Quyet and Vinh Pham Quoc.“A General Model For Digitalizing Human Being’s Thought – MiMaS”, Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam, August 27-28, 2010

2. Viet Hoang Anh, Thu Dinh Phuong, Thang Huynh Quyet, “A Basic Framework to Build aTest Collection for the Vietnamese Text Catergorization”, IJCNLP, The 6th Workshop on Asian Language Resources, India, January 11-12, 2008

3. Viet Hoang Anh, Thu Dinh Phuong, Thang Huynh Quyet, “Vietnamese Parse Applying the PCFG model”, Proceesings of the Second Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology, December 13-14,2007.

4. Viet Hoang Anh, Binh Luong Thanh, “A C/C++ Code analyis plug in for Eclipse”, Proceesings of the Second Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology, December 13-14, 2007.

5. Viet Hoang Anh, Thu Dinh Phuong, Binh Luong Thanh, “Experiment and appreciation of using opensoure tool Python in Text Processing”, Proceeding of the 20th Scientific Conference, HaNoi University of Technology, October 2006, p.52-59.

Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn          Không có
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn          Không có
Các thông tin khác (nếu có)          Không có