thanghq

PSG.TS. Huỳnh Quyết Thắng

Phó hiệu trưởng trường Đại học BKHN
Họ và tên PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1, Trường ĐHBK HN
Email thanghq@soict.hust.edu.vn

thang.huynhquyet@hust.edu.vn

Tel + 3 8682595
Fax + 3 8684946
Các môn giảng dạy Cao học
–  IT6020 Nguyên lý các ngôn ngũ lập trình
–  IT6161 Quản lý dự án và quản lý thay đổiĐại học
–  IT1110 Nhập môn tin học (KSTN K54)
–  IT3040 Kỹ thuật lập trình (KSTN K53)
–  IT3124 Nhập môn công nghệ phần mềm (KSTN K52)
–  IT4460 Yêu cầu phần mềm
–  IT4520 Kinh tế công nghệ phần mềm
–  IT4490 Thiết kế và xây dựng phần mềm
Hướng nghiên cứu – Đo lường phần mềm, Độ tin cậy phần mềm,  Kiểm chứng phần mềm
– Secure Coding, Kỹ thuật phân tích chương trình
– Điện toán đám mây, Quản trị công nghệ thông tin và quản trị dự án
Các công trình NC đã công bố   a) Bài báo tại các tạp chí quốc tế

1.       Pham Thanh Trung, Huynh Quyet Thang. Building the Reliability Prediction Model of Component-Based Software Architectures. International Journal of Information Technology, Volume 5, No. 1, 2009, pp. 17-25.

2.       Huynh Quyet Thang, Vo Sy Nam. XML Schema Automatic Matching Solution. International Journal of Computer Systems Science and Engineering. ISSN 1307-430X Quarterly Print  & Electronic Publication, Volume 1, Number 1, 2007, pp. 68-74

3.       Huynh Quyet Thang, Pham Ba Quang, Nguyen Tien Dat. Investigate the Relation between the Correctness and the Number of Versions of Fault Tolerant Software Systems. International Journal of Computer Science and Engineering, Volume 1, Number 1, 2007 ISSN 1307-3699, pp. 18-23

4.       Huynh Quyet Thang, Le Hai Quan. Improved Algorithms for Constructions of Interface Agent Interaction Model. International Journal of Computer Science Volume 2, Number 1, 2007, ISSN 1306-4428, pp. 22-29

b) Bài báo tại các tạp chí quốc gia:

5.       Đỗ Hoàng Khiêm, Huỳnh Quyết Thắng. Thử nghiệm và đánh giá hiệu năng hệ quản trị nội dung trên nền kiến trúc điện toán đám mây sử dụng MicroSoft Windows Azure. Tạp chí “Khoa học và công nghệ năng lượng” – Trường Đại học Điện lực Hà Nội, Số 1 năm 2010, Trang 102-108

6.       Nguyen Huu Nam Duong, Huynh Quyet Thang. A Method for Evaluation of Selected Quality Properties in Rejuvenation Systems using Markov Model. Tạp chí “Khoa học và công nghệ năng lượng” – Trường Đại học Điện lực Hà Nội, Số 1 năm 2010, Trang 109-116

7.       Phạm Thị Quỳnh, Huỳnh Quyết Thắng, Tạ Quang Dũng. Phương pháp xây dựng độ đo tái sử dụng của Web-Service. Tạp chí Tin học và Điều khiển học ISSN 1813-9663, Tập 26, Số 2, Năm 2010, trang 141-152

8.       Huỳnh Quyết Thắng, Phạm Thị Quỳnh, Đặng Trung Anh. Xây dựng FrameWork đánh giá độ phức tạp của tiến trình BPEL. Chuyên san Các nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong viễn thông và Công nghệ thông tin Số 3(23), Số 3(23), Tập V-1, tháng 5/2010, trang 45-54

9.      Nguyen Trung Tuan, Nguyen Ngoc Binh, Huynh Quyet Thang. Solving rule inferring issues by using relational database theory approach. Journal of Science and Technology, ISSN 0868-3980, No. 75 – 2010, pp. 01-06 (in English)

10.     Huỳnh Quyết Thắng, Vũ Hồng Lĩnh. Đánh giá độ sẵn sàng của phần mềm chịu lỗi áp dụng kỹ thuật Rejuvenation và NVP hai phiên bản. Tạp chí Tin học và Điều khiển học ISSN 1813-9663, Tập 25, Số 4, Năm 2009, trang 333-344

11.   Nguyễn Trung Tuấn, Nguyễn Ngọc Bình, Huỳnh Quyết Thắng. Tự động xác định trọng số trong độ đo tương tự hỗn hợp với tiếp cận lý thuyết tập thô. Tạp chí Bưu chính Viễn thông, Chuyên san Các nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong viễn thông và Công nghệ thông tin Số 2(22), Tập V-1, tháng 12/2009, trang 111-117.

12.   Pham Thi Quynh,  Huynh Quyet Thang. Dynamic coupling metrics for service–oriented software. Journal of Science and Technology, ISSN 0868-3980, No. 73, 2009, pp. 50-56 (Tạp chí tiếng Anh)

13.   Nguyễn Trung Tuấn, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Ngọc Bình. Khảo sát một số chỉ tiêu kinh tế xã hội Việt Nam dựa trên lý thuyết tập thô. Tạp chí khoa học và công nghệ , ISSN 0868-3980, Số 62, Năm 2007, Trang 1-6

14.   Đinh Thị Phương Thu, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Văn Lợi. Sử dụng luật cấu tạo âm tiết tiếng Việt hai thành phần trong bài toán kiểm tra chính tả tiếng Việt. Tạp chí Bưu chính Viễn thông, Chuyên san Các nghiên cứu và triển khai ứng dụng trong viễn thông và Công nghệ thông tin, Số 18, Tháng 10 năm 2007, trang 83-92.

15.   Huỳnh Quyết Thắng, Phạm Thị Quỳnh. Các giải thuật tìm kiếm và lựa chọn thành phần COTS tối ưu theo các tiêu chí giá thành và dư thừa dữ liệu. Tạp chí tin học và điều khiển học. Tạp chí tin học và điều khiển học, Tập 23, Số 2, Năm 2007, Trang 153-163.

c) Bài báo tại các hội nghị khoa học quốc tế:

16.   Thang Huynh Quyet, Quynh Pham Thi and Bui Duc Hoang. A Method of Verifying Web Service Compisition. Proceddings of Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam August, 27-28, 2010, ISBN 987-1-4503-0105-3, ACM DL Indexed, pp. 155-162.

17.   Nguyen Thi Thanh Tu, Nguyen Duc Cuong, Vu Van Tan and Huynh Quyet Thang. Research and Development of OPC Client-Server Architecture  for Manufacturing and Process Automation. Proceddings of Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam August, 27-28, 2010, ISBN 987-1-4503-0105-3, ACM DL Indexed, pp. 163-171.

18.   Nguyen Van Manh, Pham Quoc Vinh, Hoang Anh Viet and Huynh Quyet Thang. A General Model for Digitalizing Human Being’s Thought – MiMaS. Proceddings of Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam August, 27-28, 2010, ISBN 987-1-4503-0105-3, ACM DL Indexed, pp. 16-22.

19.   Nguyen Thi Thanh Tu, Bui Quoc Khanh, Huynh Quyet Thang. A Proposal of Internet-based Monitoring and Control Systems Using OPC UA. Proceddings of the First International Conference on Green Computing and the Second AUN/SEED-NET Regional Conference on ICT, Yogyakarta, 2-3 March 2010, ISSN: 2086-4868, pp 172-176

20.   Quynh Pham Thi, Dung Ta Quang, and Thang Huynh Quyet. A Complexity Measure for Web Service. Proceddings of the first International Conference on Knowledge and Systems Engineering (KSE 2009), October 13-17, 2009, Hanoi, Vietnam, pp. 226-231

21.   Nguyen Hong Phuong, Ngo Duc Thuan, Phan Anh Dung, Dinh Thi Phuong Thu, Huynh Quyet Thang. Vietnamese spelling detection and correction by using a syllable Bi-gram and building a weight function combining Minimum Edit Distance and SoundEx algorithms with some heuristics. International Conference on Research, Innovation and Vision for the Future in Computing and Communication Technologies, RIVF 2008, July 13-17, 2008, pp. 96 – 102

22.   Viet Hoang-Anh, Thang Huynh-Quyet and Thu Dinh-Thi-Phuong. A Basic Framework to Build a Test Collection for the Vietnamese Text Catergorization. IJCNLP 2008, The 6th Workshop on Asian Language Resources, January 11-12, 2008, Hyderabad, India, pp.1-3

23.   Hoang Anh Viet, Dinh Thi Phuong Thu, Huynh Quyet Thang. Vietnamese Parse Applying the PCFG model. Proceesings of the Second Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology, December 13-14, 2007, Hanoi, Vietnam, pp. 195-204

24.   Tuan Nguyen Trung, Thang Huynh Quyet, Nguyen Ngoc Binh. A Decision Tree Approach to discover knowledge from Vietnam socio-economic data. Proceesings of the Second Asia Pacific International Conference on Information Science and Technology, December 13-14, 2007, Hanoi, Vietnam, p. 73-78.

25.   Huynh Quyet Thang, Pham Thi Quynh, Tran Quoc Viet. The Reusability and Coupling Metrics for Service Oriented Softwares. Proceddings of te Japan-Vietnam Workshop on Software Engineering 2007, Hanoi September 26-27, 2007, pp. 53-63

26.   Huynh Quyet Thang, Pham Ba Quang, Nguyen Tien Dat. Investigate the Relation between the Correctness and the Number of Versions of Fault Tolerant Software Systems. Addendum Contributions to the 5th International Conference on Research, Innovation & Vision for the Future of Information & Telecommunications Technologies – RIVF’07, pp. 113-119 (short paper)

d) Bài báo tại các hội nghị khoa học quốc gia:

27.   Nguyễn Lương Thục, Huỳnh Quyết Thắng, Nguyễn Ngọc Bình. Một phương pháp phát hiện quy luật dựa trên các vùng biến đổi trong Video. Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ tư về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông ICT Rda 2008, pp.  392-398 (in Vietnamese)

Các sách đã xuất bản 1.       Huỳnh Quyết Thắng, Lê Tấn Hùng “Kỹ thuật đồ hoạ”, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật”, tái bản lần IV, 2008

2.       Huỳnh Quyết Thắng (chủ biên), Lê Tấn Hùng, Đinh Thị Phương Thu, Vũ Đức Vượng “Lập trình Internet, Web và mạng không dây”, Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật”, 2006

3.       Lê Tấn Hùng, Từ Minh Phương, Huỳnh Quyết Thắng “Tác tử – Công nghệ phần mềm hướng tác tử” Nhà xuất bản Khoa học kỹ thuật”, 2006

Học viên cao học đang hướng dẫn 1.      Đỗ Lê Minh (2010-2011): Quản lý phát triển phần mềm phân tán

2.      Huỳnh Tuấn Anh (2010-2011) : Mapreduce và ứng dụng trong bài toán tìm kiếm đối tượng

3.       Vũ Văn Hiều. Phương pháp mô phỏng màu và mẫu thiết kế ứng dụng trong thiết kế mẫu vải

4.      Nguyễn Ngọc Dũng (2010-2011). Kiểm chứng mô hình phần mềm và các ứng dụng trong xây dựng phần mềm nhúng

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn 1.       Phạm Thị Quỳnh (2007-2010): Đo lường và kiểm tra dịch vụ Web và tiến trình Web

2.       Nguyễn Thi Thanh Tú (2009-2012): Thiết kế và xây dựng hệ thống kiểm soát và theo dõi quá trình dựa trên  OPCUA

3.       Nguyễn Minh Quý (2010-2013): Kiểm chứng mô hình phần mềm

Các thông tin khác (nếu có) Không có