vannk

PGS.TS. Nguyễn Khanh Văn

Giảng viên chính
Họ và tên Nguyễn Khanh Văn
Địa chỉ nơi làm việc Phòng 601 nhà B1
Email vannk@soict.hust.edu.vn
Tel + 3 8 68 2595
Fax + 3 8 69 2906
Các môn giảng dạy –          An toàn Bảo mật thông tin
–          Toán chuyên đề: xác suất cho CNTT
–          Kỹ thuật lập trình
–          Lập trình hướng đối tượng
–          Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
–          Mạng máy tính
–          Phân tích và Thiết kế thuật toán
Hướng nghiên cứu – Thuật toán mạng
–  An toàn và bảo mật thông tin
– Mạng và hệ phân tán
Các công trình NC đã công bố 1. Luan T. Bui, Van K. Nguyen “GameGuard: A Windows-based Software Architecture for Protecting Online Games against Hackers” , Symposium on Information and Communication Technology, Hanoi, Vietnam, August 27-28, 2010

2. Van Nguyen and Charles Martel, “Augmented Graph Models for Small-World Analysis with Geographic Factors”,  in  Proc. of the Fifth ACM-SIAM Workshop on Analytic Algorithmics and Combinatorics (ANALCO), 2008

3. Van Nguyen and Charles Martel, “Designing Low Cost Networks with Short Routes and Low Congestion”, in Proc. of the 25th Annual IEEE Conference on Computer Communications (INFOCOM’06), 1-12, April, 2006

4. Van Nguyen and Charles Martel, “Analyzing and Characterizing Small-World Graphs”, in Proc. of the 16th ACM-SIAM Symposium on Discrete Algorithms, SODA’2005

5. Charles Martel and Van Nguyen, “Analyzing Kleinberg’s (and other) Small-World Models”, in Proc. of the 23rd ACM Symposium on Principles of Distributed Computing, PODC’2004

Các sách đã xuất bản Không có
Học viên cao học đang hướng dẫn 1.  Phạm Nguyễn Tuấn Anh. Đề tài “Trích xuất thông tin Internet có cấu trúc trùng lặp“. 2009-2011.

2.  Lê Văn Hòa. Đề tài “Mạng P2P và kỹ thuật bảng băm phân tán“.  2009-2011.

3.  Dương Văn Bằng. Đề tài “ Xây dựng mạng thông tin địa – xã hội trên cơ sở ứng dụng dịch vụ hướng vị trí “. 2010-2011

4.  Võ Duy Pho. Đề tài “ Kỹ thuật phân tải cho các dịch vụ mạng   lớn đảm bảo khả năng nhanh chóng mở rộng qui mô hệ thống“. 2010-2011

5.   Bùi Anh Tuấn. Đề tài “Nghiên cứu hệ thống quản lý nguồn lực doanh nghiệp SAP ERP với  ứng dụng trong quản lý sản xuấ.”. 2010-2011

6.   Lê thị Thanh Vân. Đề tài Dịch vụ hướng vị trí và phát triển mạng thông tin địa-xã hội “. 2010-2012

7.   Đinh Thái Sơn. Đề tài Phát triển giải pháp và công cụ đảm bảo an ninh cho các dịch vụ trực tuyến. 2010-2012

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn  Không có
Các thông tin khác (nếu có) Đang cần sinh viên (NCS/CH/ĐH) làm về đề tài:
–          Models and algorithms for modern networks   (complex networks, wireless networks)
–          Building geo-social networks using location – based services