dungct

PGS.TS. Cao Tuấn Dũng

Phó viện trưởng
Họ và tên PGS. TS Cao Tuấn Dũng
Địa chỉ nơi làm việc: Phòng 327 nhà C1
Email : dungct@soict.hut.edu.vn
Tel : + 3 8 68 25 95
Fax : + 3 8 68 25 95
Các môn giảng dạy: –          Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (Tiếng Pháp)

–          Lập trình ngôn ngữ C

–          Lập trình hướng đối tượng

–          Phát triển phần mềm phân tán

–          Công nghệ phần mềm hướng tác tử

–          Web ngữ nghĩa (cao học)

–          Kiến trúc phần mềm – các chủ đề nâng cao (cao học)

–          Phân tích thiết kế giải thuật

–          Nguyên lý các ngôn ngữ lập trình

Hướng nghiên cứu: –          Web ngữ nghĩa & Quản lý tri thức

–          Công nghệ phần mềm

–          Hệ thống đa tác tử

–          Tính toán mọi nơi, phát triển phần mềm trên nền tảng di động

Các công trình NC đã công bố

 

  1. Dung Cao Tuan , Dat Trinh Tuan, Semantic Software Maintenance and Reuse System – Java Tools for Collaborative Teams. Proceeding of Japan-Vietnam Workshop on Software Engineering (JVSE) 12-2010
  2. Dung Cao Tuan , Dat Trinh Tuan, Semantic Software Maintenance and Reuse System – Java Tools for Collaborative Teams. Proceeding of Japan-Vietnam Workshop on Software Engineering (JVSE) 12-2010
  3. Tuan Dung Cao, Nguyen Thi Thu Trang ,Trinh Tuan Dat, Nguyen Tu Hoan and Ngo Tuan Phong. Method and tool for semantic web query construction and graphical result presentation. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Hanoi 2009
  4. Tuan Dung Cao, Nguyen Thi Thu Trang, Nguyen Duc Dat, Kieu Quang Thien, Do Dinh Thang. An approach based on web services and ontology for improving the interoperability in an E-Health System. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology Hanoi 2009
  5. Cao Tuấn Dũng, Lê Tấn Hùng, Đặng Văn Chuyết, Đại học Bách Khoa Hà nội. Phát triển dịch vụ Web truy vấn và thao tác Ontology trong xây dựng hệ thống tư vấn y tế từ xa. Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ tư về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT và Truyền thông ICT Rda 2008.
  6. Tuan Dung Cao, Thu Trang Nguyen, Canh Toan Tran, Manh Tuan Nguyen and Takenobu Aoshima. An experience in developing embedded software using JNI.  In Proceedings of the ICT Research and Development Workshop (ICT’07), pp. 42-49. December 05-07, 2007, Hanoi, Vietnam.
  7. Cao T-D., Dieng-Kuntz R., Fiès B. Bourdeau M. Vers un système d’aide à la veille technologique guidé par une ontologie RFIA’2006, Tours, January 25-27, 2006.
  8. Tuan-Dung Cao, Rose Dieng-Kuntz, Bruno Fiès An Ontology-Guided Annotation System for Technology Monitoring, IADIS International WWW/Internet 2004 Conference, Madrid, Spain, 6-9 October 2004.
  9. Tuan-Dung Cao, Fabien Gandon – Integrating external sources in a corporate semantic web managed by a multi-agent system. Proc. of AMKM 2003, AAAI Spring Symposium on Agent-Mediated Knowledge Management March 24-26, 2003, Stanford University
Các sách đã xuất bản 1. Cơ sở Công nghệ phần mềm. Lương Mạnh Bá, Lương Thanh Bình, Cao Tuấn Dũng, Nguyễn Thị Thu Trang, Lê Đức Trung. Nhà xuất bản KHKT 2010.
Học viên cao học đang hướng dẫn 1.  Tuấn Nguyên Đạt. Nghiên cứu các khung ứng dụng cảm ngữ cảnh, hướng dịch vụ và dựa ontology áp dụng cho hệ thống hướng dẫn du lịch. 2010-2012 
Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn 1.                   Không có
Các thông tin khác (nếu có) 1.           Đang cần học viên cao học cho đề tài: Tiếp cận mới cho bài toán theo dõi quản lý tín hiệu điện tim trên môi trường tính toán phi thuần nhất.