PTN Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu hóa

 

1. Tên Phòng thí nghiệm

Tên tiếng Việt: Phòng thí nghiệm Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu hóa

Tên tiếng Anh: Modelling, Simulation and Optimization Laboratory (MSO)

2.   Địa chỉ: Phòng 902, Nhà B1, Đại học Bách khoa Hà Nội     

3.   Website: http://mso.soict.hust.edu.vn

4.   Giới thiệu chung

Các hướng nghiên cứu sâu của phòng thí nghiệm tập trung vào phát triển cơ sở khoa học, xây dựng, phân tích và tổng quan về các vấn đề mới trong khoa hoc máy tính, bao gồm: thuật toán gần đúng, tính toán tiến hóa, lý thuyết đồ thị, tối ưu hóa tổ hợp, sinh tin học, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, mô phỏng hệ thống, tính toán tiên tiến,…

Phòng thí nghiệm Mô hình hóa, Mô phỏng và Tối ưu hóa được thành lập phục vụ cho các mục đích sau

-        Đào tạo đại học và sau đại hoc:. Phòng thí nghiệm là nơi tạo nên môi trường nhằm thúc đẩy sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học ngay từ khi bắt đầu vào chuyên ngành. Các thiết bị cũng sẽ là các phương tiện để sinh viên làm thực tập và thiết kế tốt nghiệp, thực hiện các luận văn thạc sỹ và luận án tiến sỹ, qua đó, tiếp thu hiệu quả hơn các kiến thức lý thuyết.

-        Nghiên cứu khoa học:Các cán bộ trong và ngoài bộ môn, các học viên cao học và nghiên cứu sinh có các thiết bị, phương tiện hiện đại để thực hiện các đề tài nghiên cứu. Phòng thí nghiệm là nơi giao lưu khoa học giữa các nhóm nghiên cứu trong và ngoài trường, các nhóm nghiên cứu quốc tế có cùng lĩnh vực quan tâm.

-        Chuyển giao công nghệ:Phòng thí nghiệm cũng là địa điểm giao lưu về khoa học và công nghệ giữa các nhà khoa học, các nhà sản xuất, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nghiên cứu và thực tế ứng dụng. Phòng thí nghiệm sẽ là nơi ra đời những sản phẩm “made in HUST” chất lượng cao.

 

Thông tin bổ sung