HỘI ĐỒNG KHOA HỌC VÀ ĐÀO TẠO

1.    

PGS.TS. Huỳnh Quyết Thắng

Chủ tịch

2.   

PGS.TS. Trần Đình Khang

Phó Chủ tịch

3.   

PGS.TS. Ngô Hồng Sơn

Thư ký

4.   

GS.TS. Nguyễn Thúc Hải

Ủy viên

5.    

PGS.TS. Trịnh Văn Loan

Ủy viên

6.  

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan

Ủy viên

7.   

PGS.TS. Nguyễn Thị Kim Anh

Ủy viên

8.    

PGS.TS. Đặng Văn Chuyết

Ủy viên

9.    

PGS.TS. Nguyễn Đức Nghĩa

Ủy viên

10. 

PGS.TS. Nguyễn Linh Giang

Ủy viên

11. 

PGS.TS. Huỳnh Thị Thanh Bình

Ủy viên

12. 

PGS.TS. Hà Quốc Trung

Ủy viên

13. 

PGS.TS. Lê Thanh Hương

Ủy viên

14. 

TS. Phạm Huy Hoàng

Ủy viên

15. 

TS. Cao Tuấn Dũng

Ủy viên

16. 

TS. Nguyễn Kim Khánh

Ủy viên

17. 

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Ủy viên

 

Thông tin bổ sung