ĐẢNG ỦY VIỆN

ĐẢNG BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

A.    TỔ CHỨC

·      I. Đảng ủy Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông tiếp tục nhiệm kỳ 2015-2020 (từ 01/2016):

1.     Đ/c Nguyễn Kim Khánh        Bí thư

2.     Đ/c Ngô Hồng Sơn               Phó Bí thư

3.     Đ/c Huỳnh Thị Thanh Bình    Đảng uỷ viên

 

·       II. Đảng ủy Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông nhiệm kỳ 2015-2020 (từ 03/2015-12/2015):

1.     Đ/c Huỳnh Quyết Thắng                   Bí thư

2.     Đ/c Nguyễn Kim Khánh                   Phó Bí thư

3.     Đ/c Huỳnh Thị Thanh Bình                Đảng uỷ viên

 

B.    TÓM TẮT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG NHIỆM KỲ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông (CNTT-TT) nhiệm kỳ 2015-2020 đã họp ngày 25 tháng 3 năm 2015.

Đại hội có mặt 35 đảng viên (trong đó có 30 đảng viên chính thức, 5 đảng viên dự bị) trên tổng số 37 đảng viên được triệu tập.

Đại hội đã tiến hành thảo luận và thông qua Báo cáo Đại hội Đảng bộ Viện CNTT-TT nhiệm kỳ 2015 – 2020; thảo luận Dự thảo Báo cáo Đại hội Đảng bộ Trường ĐHBKHN lần thứ 29; bầu BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội thống nhất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Viện nhiệm kỳ 2015-2020 gồm các nội dung chính như sau:

1. Công tác chính trị tư tưởng

Tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết của các đại hội đảng cấp trên, thực hiện đưa nghị quyết của Đảng vào đời sống. Xây dựng đoàn kết nội bộ, phát huy vai trò hạt nhân của các chi bộ trong các hoạt động của đơn vị. Phấn đấu nâng cao nhận thức chính trị của đảng viên, thực hành dân chủ trong đơn vị.

2. Công tác chuyên môn:

- Tập trung hoàn thiện các chương trình đào tạo, đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục phát triển các chương trình đào tạo đặc biệt: HEDSPI, Chương trình ICT và Chương trình An toàn thông tin trên cơ sở khai thác hiệu quả cơ sở vật chất của Dự án HEDSPI.

- Đổi mới vai trò, hoạt động của Viện CNTT-TT trong ứng dụng CNTT ở  Trường ĐHBKHN và tăng cường hợp tác với các đơn vị khác trong Trường trong đào tạo và nghiên cứu.

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chú trọng phát triển các phòng thí nghiệm nghiên cứu và xây dựng các nhóm nghiên cứu chuyên sâu, liên ngành. Hợp tác với các cán bộ trong và ngoài trường trong các dự án nghiên cứu.

- Xúc tiến nghiên cứu triển khai mô hình công ty trong Viện, nghiên cứu chế tác các sản phẩm CNTT, chuyển giao công nghệ, đào tạo ngắn hạn.

3. Công tác tổ chức, xây dựng đội ngũ và phát triển Đảng:

- Xây dựng quy hoạch cán bộ trong từng đơn vị bộ môn, tạo điều kiện bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ. Đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, chú trọng lôi cuốn tuyển dụng các cán bộ có trình độ tiến sĩ từ nhiều nguồn trong và ngoài nước.

- Tìm các giải pháp nâng cao đời sống vật chất cho CBVC.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đảng, chú trọng hơn đến bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ, đoàn thanh niên.

- Tăng cường cơ chế kiểm tra đánh giá đảng viên.

- Duy trì, đổi mới nội dung sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt. Thực hiện tốt quan hệ giữa tổ chức Đảng với chính quyền, đoàn thể.

4. Tổ chức thực hiện kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa CNTT (nay là Viện CNTT-TT) (1995-2015) và chào mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐHBK HN.

- Tuyên truyền vận động CBVC tham gia các hoạt động kỉ niệm.

- Tổ chức các hoạt động khoa học nhân ngày kỉ niệm.

- Phát động phong trào thi đua trong CBVC Viện lập thành tích chào mừng các ngày lễ trên.

Đại hội kêu gọi toàn thể đảng viên, CBVC trong Viện tăng cường đoàn kết nhất trí, tập trung trí tuệ nỗ lực phấn đấu hoàn thành thắng lợi chương trình hành động, mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã thông qua. Nhanh chóng triển khai Nghị quyết Đại hội,  xây dựng Viện CNTT-TT vững mạnh về mọi mặt.

 

Thông tin bổ sung