CÔNG ĐOÀN VIỆN

Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2012 - 2015

1. Ban chấp hành công đoàn

 • Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thu Hương
 • Phó Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thanh Nguyệt
 • Ủy viên: Hoàng An Nghĩa, Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Thị Hiền

2.  Phân công nhiệm vụ BCH

 • Chuyên môn, tổng thể: đ/c Nguyễn Thị Thu Hương
 • Công tác Nữ công: đ/c Nguyễn Thanh Nguyệt
 • Công tác Tài chính – Quỹ: đ/c Nguyễn Thị Hiền
 • Chế độ - Chính sách: đ/c Nguyễn Tuấn Hải
 • Công tác Văn nghệ - Thể thao: đ/c Hoàng An Nghĩa

3. Tổ công đoàn các bộ môn

 • Tổ trưởng Công đoàn kỹ thuật máy tính: Nguyễn Thị Thanh Nga
 • Tổ phó Công đoàn kỹ thuật máy tính: Bùi Quốc Anh
 • Tổ trưởng Công đoàn khoa học máy tính: Huỳnh Thanh Bình
 • Tổ trưởng Công đoàn hệ thống thông tin: Nguyễn Thị Oanh
 • Tổ trưởng Công đoàn công nghệ phần mềm: Lê Thị Hoa
 • Tổ phó Công đoàn công nghệ phần mềm: Nguyễn Ngọc Dũng
 • Tổ trưởng Công đoàn truyền thông mạng và văn phòng Viện: Nguyễn Thị Hiền
 • Tổ phó Công đoàn truyền thông mạng và văn phòng Viện: Tạ Thị Thủy
 • Tổ trưởng Công đoàn trung tâm máy tính: Nhữ Thị Nga
 • Tổ trưởng Công đoàn VP Việt Nhật: Đinh Thị Thu Hương

Ban chấp hành Công đoàn Viện nhiệm kỳ 2009 - 2012

 • Chủ tịch công đoàn: Nguyễn Thu Hương
 • Phó Chủ tịch công đoàn: Trần Tuấn Vinh
 • Ủy viên: Nguyễn Thanh Nguyệt, Nguyễn Thị Hiền, Hoàng An Nghĩa

Thông tin bổ sung