CƠ CẤU TỔ CHỨC

Sơ đồ tổ chức

Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông gồm các đơn vị trực thuộc sau:

* Khối các đơn vị giảng dạy

- Bộ môn Công nghệ phần mềm

- Bộ môn Hệ thống thông tin

- Bộ môn Khoa học máy tính

- Bộ môn Kỹ thuật máy tính

- Bộ môn Mạng và truyền thông

- Trung tâm máy tính

- Chương trình đào tạo Việt Nhật (dự án HEDSPI)

- Các phòng thí nghiệm phục vụ công tác đào tạo

* Trung tâm nghiên cứu, phát triển và ứng dụng CNTT-TT

- PTN Công nghệ phần mềm và Quản trị CNTT

- PTN Công nghệ tri thức và dữ liệu

- PTN Công nghệ mạng và Truyền thông

- PTN Thiết kế hệ nhúng và ứng dụng

- PTN Công nghệ tính toán, đa phương tiện và mô phỏng

      Ngoài ra, Viện còn thành lập một hội đồng tư vấn có chức năng tư vấn cho Viện trong công việc đào tạo, nghiên cứu cũng như định hướng phát triển của toàn bộ Viện CNTT và được mang tên là Hội đồng Khoa học và đào tạo (KH&ĐT). Ngay từ những ngày mới hình thành, Hội đồng KH&ĐT đã đóng góp công lớn trong việc phát triển Viện CNTT&TT, ĐHBK-HN như hiện nay.     
     Ban lãnh đạo Viện đóng vai trò chủ đạo trong việc quyết định mọi dự án cũng như các kế hoạch phát triển của Viện. Văn phòng Viện là nơi giải quyết tất cả những thủ tục hành chính của Viện cũng như quản lý tất cả những thông tin của sinh viên và cán bộ trong Viện CNTT&TT.

Thông tin bổ sung