BAN LÃNH ĐẠO VIỆN

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN TIẾP TỤC NHIỆM KỲ 2013-2018

Viện trưởng PGS. TS. Ngô Hồng SơnPhụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:

1.      Tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng

2.      Quy hoạch phát triển, kế hoạch, tài chính

3.      Đào tạo cao học

4.      Các Hội đồng (Khoa học, Tư vấn, ...)

5.      Theo dõi vận hành, cập nhật thông tin Website Viện

Đầu mối làm việc với: Phòng KHTV, TCCB, Viện SĐH

 

Phó Viện trưởng TS. Phạm Huy Hoàng. Phụ trách các công tác:

1.      Quản trị cơ sở vật chất, các Dự án đầu tư

2.      Phát triển quan hệ doanh nghiệp

3.      Quản lý lớp sinh viên, công tác cựu sinh viên

4.      Kiểm định chất lượng

5.      Phó trưởng Ban thực hiện Dự án HEDSPI

Đầu mối làm việc với: Các trung tâm: ĐBCL, TT&QHCC, TTM; Các phòng ban: TB, QT, QLKTX, QL Tòa nhà B1& TQB

 

Phó Viện trưởng PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình. Phụ trách các công tác:

1.      Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế

2.      Đào tạo nghiên cứu sinh

3.      Hệ thống quản lý công văn điện tử E-Office của Viện

4.      Công tác sinh viên NCKH, Olympic sinh viên

5.      Công tác đoàn, hội sinh viên

Đầu mối làm việc với: Các phòng ban: HCTH, QLKH, HTQT, HCTH, CTCT-CTSV

 

Phó Viện trưởng TS. Cao Tuấn Dũng. Phụ trách các công tác:

1.      Đào tạo đại học và cao đẳng

2.      Xử lý học tập của sinh viên

3.      Cố vấn học tập

4.      Phát triển giáo trình, sách tham khảo.

Đầu mối làm việc với: Phòng ĐTĐH, Nhà Xuất bản Bách Khoa, Thư viện

 

Danh sách các trợ lý lãnh đạo Viện:

1.      TS. Trần Hoàng Hải – Trợ lý Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế

2.      TS. Nguyễn Bình Minh – Trợ lý Đào tạo

3.      KS. Trần Thị Dung – Trợ lý cơ sở vật chất

 

-----

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NHIỆM KỲ 2013-2018

 

 Viện trưởng PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng. Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:

1.      Tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng

2.      Quy hoạch phát triển, kế hoạch, tài chính

3.      Đào tạo SĐH

4.      Các Hội đồng (Khoa học, Tư vấn, ...)

5.      Theo dõi vận hành, cập nhật thông tin Website Viện

6.      Trưởng Ban Thực hiện Dự án HEDSPI

Đầu mối làm việc với: Phòng KHTV, TCCB, Viện SĐH

 

 Phó Viện Trưởng TS. Phạm Huy Hoàng. Phụ trách các công tác:

1.      Quản trị cơ sở vật chất, các Dự án đầu tư

2.      Phát triển quan hệ doanh nghiệp

3.      Quản lý lớp sinh viên

4.      Kiểm định chất lượng

5.      Phó trưởng Ban thực hiện Dự án HEDSPI

Đầu mối làm việc với: Các trung tâm: ĐBCL, TT&QHCC, TTM; Các phòng ban: TB, QT, QLKTX, QL Tòa nhà B1& TQB

 

 Phó Viện Trưởng PGS. Huỳnh Thị Thanh Bình. Phụ trách các công tác:

1.      Công tác hợp tác quốc tế

2.      Nghiên cứu khoa học, theo dõi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

3.      Hệ thống quản lý công văn điện tử E-Office của Viện

4.      Công tác sinh viên NCKH, Olympic sinh viên

5.      Công tác đoàn, hội sinh viên, công tác cựu sinh viên

Đầu mối làm việc với: Các phòng ban: HCTH, QLKH, HTQT, HCTH, CTCT-CTSV

 

Phó Viện trưởng PGS. TS. Ngô Hồng Sơn. Phụ trách các công tác:

1.      Đào tạo đại học và cao đẳng

2.      Xử lý học tập của sinh viên

3.      Cố vấn học tập

4.      Theo dõi công tác phát triển giáo trình, sách tham khảo.

Đầu mối làm việc với: Phòng ĐTĐH, Nhà Xuất bản Bách Khoa, Thư viện

 

Danh sách các trợ lý lãnh đạo Viện:

1.      TS. Trần Hoàng Hải – Trợ lý Nghiên cứu khoa học, Hợp tác quốc tế

2.      TS. Nguyễn Bình Minh – Trợ lý Đào tạo

3.      KS. Trần Thị Dung – Trợ lý cơ sở vật chất

 

-----

BAN LÃNH ĐẠO VIỆN NHIỆM KỲ 2008-2013

Viện trưởng PGS. TS. Huỳnh Quyết Thắng

Điện thoại: 0913536752

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : www.soict.hut.edu.vn/~thanghq

Phụ trách chung và trực tiếp phụ trách các công tác:

  1. Tổ chức, nhân sự, thi đua khen thưởng
  2. Quy hoạch phát triển, kế hoạch, tài chính
  3. Đào tạo SĐH
  4. Các Hội đồng (Khoa học, Tư vấn, ...)
  5. Trưởng Ban Thực hiện Dự án HEDSPI

 

Phó Viện trưởng PGS. TS. Trần Đình Khang

Điện thoại : 0903260941

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website http://is.hut.vn/~khangtd

Phụ trách các công tác:

1.             Đào tạo đại học và cao đẳng

2.             Xử lý học tập của sinh viên

3.             Cố vấn học tập

4.             Theo dõi công tác phát triển giáo trình, sách tham khảo.

5.             Phó trưởng Ban thực hiện Dự án HEDSPI

 

Phó Viện trưởng TS. Nguyễn Kim Khánh

Điện thoại: 0913585533

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://soict.hut.edu.vn/~khanhnk

Phụ trách các công tác:

1.             Quản trị cơ sở vật chất

2.             Xây dựng và phát triển các dự án đầu tư

3.             Công tác đoàn, hội sinh viên

4.             Công tác cựu sinh viên

5.             Phó trưởng Ban thực hiện thường trực Dự án HEDSPI.

 

Phó Viện Trưởng TS. Phạm Huy Hoàng

Điện thoại: 0919742368

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://soict.hut.edu.vn/~hoangph

Phụ trách các công tác:

1.             Kiểm định chất lượng;

2.             Phát triển quan hệ doanh nghiệp

3.             Theo dõi vân hành, cập nhật thông tin Website Viện

4.             Phó trưởng Ban thực hiện Dự án HEDSPI

 

Phó Viện Trưởng TS. Trần Đức Khánh

Điện thoại: 01689336066

Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Website : http://is.hut.vn/~khanhtd

Phụ trách các công tác:

1.             Công tác hợp tác quốc tế

2.             Nghiên cứu khoa học, theo dõi thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học

3.             Công tác sinh viên NCKH, Olympic sinh viên

Thông tin bổ sung