Chi hội cựu giáo chức

DANH SÁCH CÁN BỘ HƯU TRÍ

Email group: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

STT

Họ và tên

Năm sinh-Năm mất

Học hàm, học vị

Đơn vị công tác

Năm về hưu

Năm vào chi hội

1

Nguyễn Trinh Anh

1951

GVC

Bộ môn KHMT

2007

2007

2

Nguyễn Văn Ba

1932

PGS, TS, NGND

Bộ môn HTTT

1997

2006

3

Đinh Xuân Bá

1935

PS

Bộ môn KHMT

1996

2006

4

Lương Mạnh Bá

1953

GVC

Bộ môn CNPM

2013

2013

5

Trần Văn Bá

1946

GVC

Bộ môn KHMT

2007

2007

6

Hồ Sĩ Bàng

1955

GVC

Bộ môn TT-MMT

2015

2015

7

Nguyễn Ngọc Bích A

1953

GVC

Trung tâm máy tính

2008

2008

8

Nguyễn Ngọc Bích B

1958

KSC

Trung tâm máy tính

2013

2013

9

Thạc Bình Cường

1954

GVC

Bộ môn CNPM

2014

2014

10

Phan Tăng Đa

1939-2015

PGS, TS, NGND

Trung tâm máy tính

2004

 

11

Phạm Khánh Dung

1955-2012

PVGD

Trung tâm máy tính

 

 

12

Nguyễn Thị Gái-Thu

1957

PVGD

Trung tâm máy tính

2012

2012

13

Tạ Quỳnh Giao

1944

PVGD

Trung tâm máy tính

1999

2006

14

Nguyễn Thúc Hải

1946

GS, TS

Bộ môn TT-MMT

2011

2011

15

Bùi Thị Hòa

1955

GVC

Bộ môn CNPM

2011

2011

16

Đinh Hùng

1953

GVC

Trung tâm máy tính

2014

2014

17

Trần Mai Hương

1957

PVGD

Trung tâm máy tính

2012

2012

18

Phạm Đức Khánh

1955

GVC

Trung tâm máy tính

2015

2015

19

Doãn Hồ Liên

1952

GVC

Bộ môn KHMT

2007

2007

20

Phạm Kim Linh

1956

PVGD

Văn phòng Viện

2011

2011

21

Đỗ Xuân Lôi

1934-2015

PGS, NGUT

Bộ môn HTTT

2001

2006

22

Vũ Lục

1938-2009

PGS, TS, NGUT

Bộ môn KHMT

2003

 

23

Văn Thế Minh

1949

GVC

Bộ môn KTMT

2009

2009

24

Tô Văn Nam

1951

GVC

Bộ môn HTTT

2011

2011

25

 

Nhữ Hùng Nham

1942-2005

GV

Trung tâm máy tính

2011

2011

26

Lưu Ngọc Quang

1953

GVC

Trung tâm máy tính

2008

2008

27

Dương Viết Thắng

1938-2003

GVC, NGUT

Bộ môn KHMT

1998

 

28

Nguyễn Tô Thành

1946

GVC

Bộ môn KHMT

2007

2007

29

Nguyễn Thanh Tùng

1947

GVC

Bộ môn KHMT

2007

2007

30

Đỗ Văn Uy

1954

GVC

Bộ môn CNPM

2014

2014

 

Thông tin bổ sung