CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH "KỸ THUẬT MÁY TÍNH"

1. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH "KỸ THUẬT MÁY TÍNH"

Tên chương trình: Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành “Kỹ thuật máy tính"

Trình độ đào tạo:  Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính

Mã chuyên ngành: 62520214

Chương trình đào tạo chi tiết theo dõi tại đây.

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính có trình độ chuyên môn sâu cao về lĩnh vực Kỹ thuật máy tính, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Kỹ thuật máy tính:

-Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật máy tính,

-Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Kỹ thuật máy tính,

-Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc các lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

-Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc hai lĩnh vực nói trên.

1.2. Thời gian đào tạo

Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

1.3. Khối lượng kiến thức

Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục 4 (xem chi tiết trong chương trình đào tạo).

NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ + khối lượng bổ sung (nếu có).

NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ + số tín chỉ (không kể luận văn) của Chương trình Thạc sĩ ngành “Kỹ thuật phần mềm”, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đối với NCS có bằng ĐH của các hệ 4 hoặc 4,5 năm (theo quy định) sẽ phải thêm các học phần bổ sung của Chương trình Thạc sĩ Khoa học ngành " Kỹ thuật máy tính", Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ NGÀNH "KỸ THUẬT MÁY TÍNH", CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO “TRUYỀN THÔNG VÀ MẠNG MÁY TÍNH”

Tên chương trình: Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành “Truyền Dữ liệu và Mạng máy tính"

Trình độ đào tạo:  Tiến sĩ

Chuyên ngành đào tạo: Kỹ thuật máy tính

Mã chuyên ngành: 62520214

Chương trình đào tạo chi tiết theo dõi tại đây.

2.1. Mục tiêu đào tạo

2.1.1. Mục tiêu chung

Đào tạo Tiến sĩ Truyền thông và Mạng máy tính có trình độ chuyên môn sâu cao về lĩnh vực truyền thông và Mạng máy tính, có khả năng nghiên cứu và lãnh đạo nhóm nghiên cứu các lĩnh vực của chuyên ngành, có tư duy khoa học, có khả năng tiếp cận và giải quyết các vấn đề khoa học chuyên ngành, có khả năng trình bày - giới thiệu các nội dung khoa học, đồng thời có khả năng đào tạo các bậc Đại học và Cao học.

2.1.2. Mục tiêu cụ thể

Sau khi đã kết thúc thành công chương trình đào tạo, Tiến sĩ chuyên ngành Truyền thông và Mạng máy tính:

-Có khả năng phát hiện và trực tiếp giải quyết các vấn đề khoa học thuộc các lĩnh vực Truyền thông và Mạng máy tính,

-Có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo nhóm nghiên cứu thuộc các lĩnh vực Truyền thông và Mạng máy tính,

-Có khả năng nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các giải pháp công nghệ thuộc các lĩnh vực nói trên trong thực tiễn.

-Có khả năng cao để trình bầy, giới thiệu (bằng các hình thức bài viết, báo cáo hội nghị, giảng dậy đại học và sau đại học) các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực nói trên.

2.2. Thời gian đào tạo

Hệ tập trung liên tục: 3 năm liên tục đối với NCS có bằng ThS, 4 năm đối với NCS có bằng ĐH.

Hệ không tập trung liên tục: NCS có văn bằng ThS đăng ký thực hiện trong vòng 4 năm đảm bảo tổng thời gian học tập, nghiên cứu tại Trường là 3 năm và 12 tháng đầu tiên tập trung liên tục tại Trường.

2.3. Khối lượng kiến thức

Khối lượng kiến thức bao gồm khối lượng của các học phần Tiến sĩ và khối lượng của các học phần bổ sung được xác định cụ thể cho từng loại đối tượng tại mục 4 (xem chi tiết trong chương trình đào tạo).

NCS đã có bằng ThS: tối thiểu 8 tín chỉ + khối lượng bổ sung (nếu có).

NCS mới có bằng ĐH: tối thiểu 8 tín chỉ + số tín chỉ (không kể luận văn) của Chương trình Thạc sĩ ngành “Kỹ thuật phần mềm”, trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đối với NCS có bằng ĐH của các hệ 4 hoặc 4,5 năm (theo quy định) sẽ phải thêm các học phần bổ sung của Chương trình Thạc sĩ Khoa học ngành " Truyền thông và Mạng máy tính", Trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Thông tin bổ sung