Chương trình đào tạo

Từ năm 2014, trên cơ sở thông tư số 04 /2012/TT-BGDĐT ngày 14/02/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các chương trình đào tạo cao học do Viện CNTT-TT xây dựng và thực hiện đào tạo gồm các ngành sau:

STT

Tên ngành đào tạo theo thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày  14/02/2012

Loại hình

Xem chi tiết chương trình đào tạo

1

Khoa học máy tính  60480101

Thạc sỹ khoa học 53 TC

Thạc sỹ kỹ thuật 53 TC

<Khoa học máy tính>

2

Kỹ thuật phần mềm 60480103

Thạc sỹ kỹ thuật 53 TC

<Kỹ thuật phần mềm>

3

Hệ thống thông tin  60480104

Thạc sỹ khoa học 53 TC

Thạc sỹ kỹ thuật 53 TC

<Hệ thống thông tin>

4

Công nghệ thông tin 60480201

Thạc sỹ kỹ thuật 53 TC

(Chương trình bằng tiếng Việt và chương trình bằng tiếng Anh)

<Công nghệ thông tin>

5

Kỹ thuật máy tính 60520214

Thạc sỹ khoa học 53 TC

Thạc sỹ kỹ thuật 53 TC

<Kỹ thuật máy tính>

6

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu  60480105

Thạc sỹ khoa học 53 TC

Thạc sỹ kỹ thuật 53 TC

<Truyền thông và mạng máy tính>

 

Thông tin bổ sung