Bộ môn Truyền thông và Mạng máy tính hiện nay có tổng số 19 cán bộ, đảm nhiệm công tác đào tạo và nghiên cứu tại Bộ môn, trong đó có 17 cán bộ giảng dạy và 1 cán bộ phục vụ giảng dạy. Đội ngũ cán bộ của Bộ môn đều có trình độ đại học trở lên, bao gồm :

  • Phó Giáo sư : 7
  • Tiến sĩ : 11
  • Thạc sĩ : 5
  • Kĩ sư : 1

Tháng 10 năm 2008, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho PGS - TS Đặng Văn Chuyết.

Tháng 10 năm 2014, Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước đã phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú cho PGS - TS Nguyễn Thị Hoàng Lan.

PGS.TS. Nguyễn Linh Giang
Trưởng Bộ môn
Email : giangnl
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

PGS.TS. Trương Thị Diệu Linh
Phó trưởng Bộ môn
Email : linhtd
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

PGS.TS. Ngô Quỳnh Thu
Phó trưởng Bộ môn
Email : thunq
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

PGS.TS. Đặng Văn Chuyết
Giảng viên chính
Email : chuyetdv
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

PGS.TS. Nguyễn Thị Hoàng Lan
Giảng viên cao cấp
Email : lannth@
soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

PGS.TS. Ngô Hồng Sơn
Viện trưởng
Email : sonnh
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

PGS.TS. Tạ Hải Tùng
Giảng viên
Email : tungth
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

TS. Trần Hải Anh
Giảng viên
Email : anhth@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

TS. Trần Quang Đức
Giảng viên
Email : ductq
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 0896

Xem tiếp...

TS. Trần Hoàng Hải
Giảng viên
Email : haith@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

TS. Phạm Huy Hoàng
Phó Viện trưởng
Email : hoangph@
soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868
4946

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Anh Hoàn
Giảng viên
Email :
hoanna@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

ThS. Bành Thị Quỳnh Mai
Giảng viên
Email : maibtq
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

ThS. Trần Nguyên Ngọc
Giảng viên
Email : ngoctn
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 0896

Xem tiếp...

ThS. Nguyễn Văn Toàn
Giảng viên
Email : toannv
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 0896

Xem tiếp...

ThS. Bùi Trọng Tùng
Giảng viên
Email : tungbt
@soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 0896

Xem tiếp...

KS. Nguyễn Thị Hiền
Cán bộ phục vụ giảng dạy
Email : hiennt@
soict.hust.edu.vn
Điện thoại CQ : (+84) 3 868 2596

Xem tiếp...

Thông tin bổ sung